//
archives

Rachunek zysków i strat

This tag is associated with 4 posts

Rachunek zysków i strat

Bilans posiada dużą wartość poznawczą w ocenie sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zawiera stan majątku i kapitałów na określony moment. Efekt dokonań ujęty jest w jednej pozycji jako wynik finansowy. Nieznane są źródła powstania tego wyniku. Tworzenie wyniku finansowego ukazuje kolejne sprawozdanie finansowe zwane rachunkiem wyników (zob. schemat nr 1). Informacje o czynnikach wpływających na wynik finansowy … Czytaj dalej

Przykładowy rachunek zysków i strat

Tabela 1. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 I. Przychody   netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50.102 50.847 33.550 1. Przychody   netto ze sprzedaży produktów 2.008 2.823 4.027 2. Przychody   netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48.094 48.024 29.523 II. Koszty   sprzedanych produktów, towarów … Czytaj dalej

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest, obok bilansu i danych uzupełniających, częścią sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy. Rachunek zysków i strat określany także rachunkiem wyników – jest sporządzany we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na formę organizacyjno – prawną[1]. Ujmuje się w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia Wyniku finansowego … Czytaj dalej

Rachunek zysków i strat

Rachunek wyników jest, obok bilansu, jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych sporządzanych przez wszystkie przedsiębiorstwa. Jest on najbardziej syntetycznym miernikiem rentowności działalności podmiotu gospodarczego. Czyli jest on rezultatem algebraicznych porównań zrealizowanych przez podmiot przychodów z kosztami ich uzyskania oraz ze zmniejszeniami przychodów o innym charakterze. Klasyfikacja operacji wyników w powyższe grupy pozwala określić rozmiary wypływu jednorodnych … Czytaj dalej