//
archives

prace magisterskie

This tag is associated with 5 posts

Rachunek zysków i strat jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczeń

Koszty i straty A. Koszty działalności operacyjnej I.    Wartość sprzedanych towarów i materiałów II.   Zużycie materiałów i energii III.  Usługi obce IV.  Podatki i opłaty V.   Wynagrodzenia VI.   Świadczenia na rzecz pracowników VII.  Amortyzacja VIII. Pozostałe B. Zysk ze sprzedaży C. Pozostałe koszty operacyjne I.     Wartość sprzedanych składników majątku trwałego II.    Pozostałe koszty operacyjne D. … Czytaj dalej

Układ i treść bilansu

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jest on zestawieniem składników majątkowych oraz źródeł finansowania tych składników sporządzonym na określony dzień. Najczęściej bilans sporządzany jest na koniec roku. Bilans prezentuje zatem statyczny obraz przedsiębiorstwa a nie wykazuje strumieni wartości, jakie towarzyszą prowadzonej działalności gospodarczej (koszty, przychody ze sprzedaży itp.) oraz operacjom finansowym na rynku kapitałowym. Ujmuje … Czytaj dalej

Kapitały własne

Kapitały własne stanowią równowartość tych składników majątku w stosunku do których jednostce gospodarczej przysługuje prawo własności. Kapitały własne mogą pochodzić z wkładów właścicieli, wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy w formie pieniężnej lub rzeczowej jako aporty oraz wygospodarowane przez jednostkę części zysku. Kapitały własne w sektorze prywatnym nazywa się kapitałami, natomiast w sektorze państwowym funduszami[1]. W ramach … Czytaj dalej

Cel sprawozdań finansowych

Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa, jego dokonaniach i zmianach w pozycji finansowej, które przydatne dla odbiorców w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Według Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się: –         z bilansu, –         z rachunku zysków i strat, –         z informacji dodatkowej, –         z sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Sprawozdanie finansowe … Czytaj dalej

Istota wyniku finansowego

Każda jednostka gospodarcza, realizując działalność, której zakres jest określany w akcie założycielskim, stara się uzyskać jak najlepszy rezultat tego działania. Rezultat ten, osiągnięty za dany okres i wyrażony w wyniku pieniężnym, określa się mianem wyniku finansowego.[1] Według Jana Matuszewicza wynik finansowy (zysk lub strata) stanowi wielkość pochodną akumulacji finansowej.[2] Wynik finansowy działalności podmiotów gospodarczych nie … Czytaj dalej