//
Literatura

Mały Słownik Języka Polskiego, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Sokół, PWN, Warszawa 1996, s. 13

Leksykon rachunkowości, praca zbiorowa pod red. Edwarda Nowaka, PWN, Warszawa 1996, s. 10.

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 9.

Leksykon rachunkowości, op. cit., s. 12.

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 13.

B. Micherada, Analiza finansowa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992, s. 18.

L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994, s. 23.

L. Bednarski, op. cit., s. 29.

T. Waśniewski, W. Skoczylas, Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” nr 4/1998, str. 200.

E. Burzym, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984, s. 38

H. Błoch, Controlling, rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa 1992, s. 25

S. Niesengolc, W. Sasin, Vademecum finansisty i księgowego, AW Łódź 1998, s. 47

W. Sasin, Poradnik analityka czyli analiza ekonomiczno – finansowa z elementami diagnozy ekonomicznej, rachunku kalkulacyjnego i wnioskowania, AW Łódź 1997, s. 36

L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994, str. 30.

W. Sasin, Poradnik analityka, czyli analiza ekonomiczno – finansowa w praktyce, W -wa 1992, s. 33

W. Bień, Czytanie bilansu – przedsiębiorstwa, Finans Serwis, Warszawa 1991, s.. 27

M. Sierpińska W. Jachna, op. cit., s. 39

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 41

L. Bednarski, op. cit., s. 33.

J. Ostaszewski, Analiza finansowa i wycena firmy według standardów EWG, CIM, Warszawa 1992, s. 82

Mały Słownik Języka Polskiego, op. cit., s. 872

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, J. Olechowicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1998, s. 442.

W. Bień, op. cit., s. 29

W. Sasin, Analiza ekonomiczna firmy, Interpres, Łódź 1998, s. 113

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, Ekonomia – Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 1996, s. 178

M. Sierpińska , W. Jachna, op. cit., s. 43

W. Bień, op. cit., s. 36

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku, Kodeks handlowy w brzmieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o zmianie kodeksu handlowego Dz. U. Nr 41 poz. 326

M. Allerhand, Kodeks handlowy, Komentarz, Bielsko – Biała 1991, s. 6

M. Kufel, Lokaty finansowe jako element majątku firmy, Firma 1991, nr 3.

Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1995, s. 83

J. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 1996 s. 118

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 48.

J. Gierusz, Plan kont z komentarzem. Handel – Produkcja – Usługi, ODDK Gdańsk 1996, s. 182

Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego, Praca zbiorowa pod redakcja T. Kierczyńskiego, PWE, Warszawa 1998, s. 93

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, J. Olechowicz, op. cit., s. 470.

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit. s. 67

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 1992 s. 16

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 42

K. Gardian, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, WSE, Nisko 1997, s. 23

J. Matusiewicz, P. Matusiewicz, Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości , Finans Serwis, Warszawa 1995, s. 80

W. Bień, Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Finans Serwis, Warszawa 1995, s. 57

R. Ignatowski, H. Marcinkowski, J. Marcinkowski, Sprawozdawczość finansowa firm CIM, Warszawa 1995, s. 53

J. Kowalczyk, Finanse firmy, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa 1993, s. 28

M. Sierpińska, T. Jachna, op. Cit., s. 52

L. Bednarski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994, s. 54

Ustawa z dnia 29. 09. 1994 o rachunkowości przedsiębiorstw, Dz. U. Nr 121, poz. 591

Leksykon rachunkowości pod red. E. Nowaka, PWN, Warszawa 1996

L. Bednarski, L. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, AE ,Wrocław 1995, s. 91

H. Błoch,Controlling, rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa 1992 s. 38

Przewodnik po finansach, Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1997, s. 160

I. Iskra, T. Troszczyński, M. Witkowska, Ewidencja kosztów działalności, przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz zasad ustalania wyniku finansowego, Warszawa 1991, s. 93.

M. Sierpińska, W. Jachna, op. cit., s. 68

Witold Bień, Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Finans Servis, Warszawa 1997 r., str. 74.

K. Gardian, Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa, WSE, Nisko 1997, s. 29

J. Ostaszewski, Analiza finansowa i wycena firmy według standardów EWG, CIM, Warszawa 1992, s. 48

M. Sierpińska T. Jachna, op. cit., s. 79

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, AE, Wrocław 1997, s. 62

J. G. Siegel, J. K. Shim, S. W. Hartman, Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1997, s. 36

A. Malewicz, Metody powodzenia analizy ekonomiczno – finansowej, EiOP, 1993 r., Nr 7

T. Waśniewski, W. Skoczylas, Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość”, 1998 r., nr 4, s. 206

K. Gardian Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa o orientacji rynkowej, maszynopis powielany, Rzeszów, 1997, s. 39

T. Waśniewski, op. cit., s. 56 – 57

M. Strużycki, Przedsiębiorstwo a rynek, PWE, Warszawa 1992, s. 29

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 89

J. Ostaszewski, op. cit., s. 53

J. G. Siegel, J. K. Shim, S. W. Hartman, op. cit., s. 82

W. Bień, op. cit., s. 18

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 93

Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas, Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” nr 4/1998r., str. 205.

Z. Kołaczyk, op. cit., s. 273

J. Czekaj, Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej CDOF, Skierniewice 1991, s 72

W. Sasin, Poradnik analityka, czyli analiza ekonomiczno – finansowa w praktyce, CDOF, Skierniewice 1992, s. 103

M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 258

M. Kufel, Lokaty finansowe jako element majątku firmy, Firma 1991 r. Nr 3

D. Giesinger, Wizerunek przedsiębiorstwa, „Businessman” 1992 r., Nr 2

W. Sasin op. cit., s. 93

 

Akty prawne

 1. Zarządzenie Prezesa NBP z dn. 6.12.1989 roku, Monitor Polski nr 43, poz. 347
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
 3. Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 roku o rozliczeniach bezgotówkowych przez podmioty gospodarcze (Dz. U. nr 134, poz. 646)
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

(Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591, art. 42)

(Dz. U. z 1994 r., nr 121, art. 20, ustęp 1-5)

(Dz. U. z 1994 r., nr 121, art. 21).

 

Literatura książkowa i czasopiśmiennicza

 1. W. Bień, Czytanie bilansu dla przedsiębiorstwa, wyd. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999
 2. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997
 3. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, wyd. ODDK sp. z o.o., Gdańsk 1998
 4. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, J. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, wyd. Difin, Warszawa 1999
 5. A. Helin, Kontrakty terminowe, „Rachunkowość” 1999, nr 4
 6. B. Izydorczyk, T. Żyznowski, Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 1999 rok, wyd. Difin, Warszawa 1999
 7. W. Janik, Analiza Ekonomiczna Przedsiębiorstw, wyd. WSPiA w Lublinie, Lublin 1999
 8. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość – zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych, Ekspert, Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1998
 9. T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa 1998
 10. S. Koc, J. Matuszewicz, Bilans i rachunek wyników, wyd. Stowarzyszenia księgowych w Polsce Finans-Servis sp. z o.o., Warszawa 1997
 11. Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999
 12. H. Litwińczuk, Prawo bilansowe, wyd. KIK, Warszawa 1999
 13. J. Matuszewicz, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji PWE, Warszawa 1997
 14. J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, wyd. Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o., Warszawa 1998
 15. D. Misińska, Podstawy rachunkowości, , PWN, Warszawa 1994
 16. E. Nowak, Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996
 17. J. Olchowicz, rachunkowość podatkowa, wyd. Difin, Warszawa 2000
 18. T. Pięta, K. Sawicki, Zasady rachunkowości, PWE, Warszawa 1993
 19. J. Płóciennik-Napierałowa, Rachunkowość, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998
 20. K. Sawicki, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 1995
 21. K. Sawicki, Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1996
 22. K. Sawicki, T. Kiziukiewicz, M. Pałka, Rachunkowość jednostek od 1995, Wydawnictwo Ekspertm Wrocław 1994
 23. J. Siegel, J. Shim, S. Hartman, Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1995
 24. Z. Sobczak, W. Janik, Księgowość, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1995
 25. J. Szwajor, Podstawy księgowości, wyd. Hermes, Kielce 1998
 26. G. K. Świderska, ABS rachunkowości dla menedżerów, wyd. Poltext, Warszawa 1996
 27. T. Wiśniewski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997
 28. M. Wojas, Korekty wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych, „Aktualności rachunkowo-podatkowe” 2000, nr 3 (15)

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: