//
archives

Prace ze sprawozdaniami

This category contains 77 posts

Koszty w rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym

fragment pracy licencjackiej W rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym koszty sprzedawanych produktów, towarów i materiałów obejmują koszty wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe koszty operacyjne są to koszty, które nie wiążą się bezpośrednio ze zwykłą działalności jednostki gospodarczej. Według ustawy o rachunkowości zalicza się do nich[1]: koszty związane z działalnością socjalną; … Czytaj dalej

Rachunek zysków i strat

Bilans posiada dużą wartość poznawczą w ocenie sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zawiera stan majątku i kapitałów na określony moment. Efekt dokonań ujęty jest w jednej pozycji jako wynik finansowy. Nieznane są źródła powstania tego wyniku. Tworzenie wyniku finansowego ukazuje kolejne sprawozdanie finansowe zwane rachunkiem wyników (zob. schemat nr 1). Informacje o czynnikach wpływających na wynik finansowy … Czytaj dalej

Zakres podmiotowy rachunkowości

Fundamentem rozwoju rachunkowości były użyteczne potrzeby pomiaru zjawisk ekonomicznych, potrzeby rachunku ekonomicznego, nie zbędne do analiz przyczynowo – skutkowych oceny efektów i rezultatów działalności gospodarczej. Historia rachunku ekonomicznego jest bliska historii powstania rachunkowości. W okresie rozwoju rachunkowości i o celach efektywnościowych istotne znaczenie następujące zobowiązania. Oddzielenie się indywidualnych podmiotów gospodarczych i rozpowszechnienie się ich działalności, … Czytaj dalej

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

podsumowanie pracy licencjackiej Na podstawie materiałów i informacji dotyczących organizacji rachunkowości w firmie XYZ można wysunąć kilka zasadniczych wniosków, a mianowicie: Fundamentem rozwoju rachunkowości były użyteczne potrzeby pomiaru zjawisk ekonomicznych, potrzeby rachunku ekonomicznego, a więc przyczynowo – skutkowego koligacje efektów i rezultatów działalności gospodarczej, Ważny celem rachunkowości jest poprawny pomiar i ocena rezultatów firm i … Czytaj dalej

Zapasy w sprawozdawczości przedsiębiorstw

fragment pracy licencjackiej Do zapasów zalicza się aktywa spełniające następujące cechy[1]: Przeznaczone są do sprzedaży w ramach normalnej działalności gospodarczej; Wykorzystywane są w produkcji przeznaczonej na sprzedaż; Mające postać materiałów lub dostaw zużywanych w procesie produkcji wyrobów lub procesie świadczenia usług. Zapasy obejmują więc[2]: Materiały – różnego rodzaju artykuły, które jednostka nabywa lub wyjątkowo wytwarza … Czytaj dalej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji operacji

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe dopuszczają fakultatywność opcji opodatkowania dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Stwarza to możliwość świadomego, racjonalnego wyboru przez przedsiębiorców jak najkorzystniejszej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Możliwość wyboru posiadają zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, jak i ją kontynuujący. Za najbardziej efektywny … Czytaj dalej

Podział wyniku finansowego

Podział wyniku finansowego (zysku netto) osób prawnych zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, może nastąpić dopiero po wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział wyniku finansowego (zysku netto) dokonany bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa. Ogólne zasady podziału zysku obejmują: zwiększenie funduszu przedsiębiorstwa, funduszu zasobowego spółdzielni, utworzenie kapitału … Czytaj dalej

Wynik finansowy jako element sprawozdawczości finansowej

Wynik finansowy podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów  i instytucje zajmujące się finansami, rachunkowością i analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. Różnice terminologiczne znajdują swój wyraz bądź  w definicjach podawanych przez poszczególnych autorów, bądź przy interpretacji treści i formy wyniku finansowego. Różnorodność określeń wyniku finansowego wynika z odmiennego traktowania przez podmioty … Czytaj dalej

Organizacja dokumentacji księgowej

Księgi rachunkowe są urządzeniami, w których dokonuje się zapisów księgowych, a także wykazuje obroty ustalone w drodze sumowania zapisów księgowych oraz salda wyrażające stany poszczególnych składników aktywów i pasywów na określony dzień. Należą do nich: dzienniki księga główna księgi pomocnicze zestawienie obrotów i sald inwentarz. Dziennik – jest przeznaczony do chronologicznego ujmowania zdarzeń gospodarczych, które … Czytaj dalej