//
archives

Prace ze sprawozdaniami

This category contains 78 posts

Główne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiązywanych w ramach rachunkowości zarządczej

Wykorzystywanie rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa można także rozpatrywać biorąc pod uwagę rodzaje problemów ekonomicznych, w rozwiązywanie, których angażuje się system rachunkowości. Niektóre spośród niżej wymienionych problemów istnieją nieustannie, inne mogą się pojawiać w innych okresach. Przykładem zagadnienia rozwiązywanego ustawicznie w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej. Jest to problem dość typowy, ciągły, … Czytaj dalej

Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej

Rachunkowość zarządcza łączy rachunkowość z zarządzaniem i stąd jej nazwa. System rachunkowości zarządczej dostarcza informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych oraz planowanie i sterowanie poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np. budżety, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowanie się kosztów i informowania o dokonaniach. Rachunkowość zarządcza jest integralną … Czytaj dalej

Podstawowe etapy metodycznych badań analitycznych

Do podstawowych etapów metodycznych badań analitycznych należy zaliczyć dokładne zdefiniowanie obiektu badań, wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu, wybór adekwatnej miary, ustalenie jednostki odniesienia (bazy), określenie odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych, postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej, postawienie diagnozy ekonomicznej, ustalenie działań racjonalizujących przedmiot badań.[1] Przestrzeganie w badaniach analitycznych wyżej wymienionych … Czytaj dalej

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowo-usługowa, a w szczególności sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także import odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów na rachunek własny. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sprzedaży PUMA Polska Sp. Z o.o. są produktami markowymi PUMA. Jedynym dostawcą tych produktów dla Spółki PUMA Polska, jest wyłączny udziałowiec Austria PUMA Dassler … Czytaj dalej

Historia firmy

Firma „Puma” została założona w 1948 roku przez Rudolfa Dasslera, brata Adi Dasslera, który założył konkurencyjną firmę „Adidas”. W tym samym roku firma wprowadziła na rynek swój pierwszy but piłkarski Puma ATOM. W 1949 roku ruszyła produkcja w Herzogenaurach (Niemcy), gdzie mieści się obecnie siedziba zarządu firmy. Dwa lata później wyroby „Pumy” trafiły na rynki … Czytaj dalej

System ewidencji i rozliczania kosztów infrastruktury transportu kolejowego stosowany w Polsce

W przedsiębiorstwie PKP funkcjonuje system informatyczny finansowo – księgowy „FK”, spełniający wymogi Ustawy o rachunkowości oraz dający podstawę do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości finansowej. W ramach tego systemu funkcjonuje autonomiczny system FK „KOSZTY”, który pozwala na ewidencjonowanie poniesionych kosztów i emitowanie sprawozdań w dowolnych przekrojach i przedziałach czasowych. W systemie tym ewidencjonuje się wszystkie koszty ponoszone … Czytaj dalej

Koszty inwestycji

Powyższa kalkulacja kosztów infrastruktury dotyczy fazy utrzymania i eksploatacji (punkt 2.1. – 2.4.). Dla uzyskania pełnego zakresu kosztów infrastruktury niezbędne jest zaliczenie również kosztów wynikających z poniesionych inwestycji, zgodnie zaleceniami UIC, podanymi w punkcie 1.2. Określono, że wydatki inwestycyjne obejmują wszystkie koszty, ponoszone z tytułu powstawania nowych elementów infrastruktury, szeroko rozumianej rekonstrukcji i procesu przedłużania … Czytaj dalej

Przychody w sprawozdawczości

Pozostałe przychody operacyjne stanowią przychody niezwiązane zwykłą działalnością jednostki. Zalicza się do nich[1]: przychody związane z działalnością socjalną; zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; aktualizację wartości aktywów niefinansowych; odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych; otrzymane odszkodowanie, kary, grzywny; otrzymane w drodze darowizny lub nieodpłatne aktywa; otrzymane dotacje; rozwiązane rezerwy. Przychody finansowe obejmują[2]: dywidendy i udziały w … Czytaj dalej

Cele i zakres przedmiotowy rachunkowości

Ważny celem rachunkowości jest poprawny pomiar i ocena rezultatów firm i warunków finansowych podmiotów. Dopiero efektywna produkcja tego celu pozwala umiejscowić rachunkowość w środku tematyki racjonalnego gospodarowania, co przedstawia rys. nr 2. Rys. nr 2. Rachunkowość a racjonalne gospodarowanie    Źródło: opracowanie na podstawie Podstawy rachunkowości; praca pod red. Micherda B.; Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków … Czytaj dalej