//
archives

Prace ze sprawozdaniami

This category contains 75 posts

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowo-usługowa, a w szczególności sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także import odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów na rachunek własny. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sprzedaży PUMA Polska Sp. Z o.o. są produktami markowymi PUMA. Jedynym dostawcą tych produktów dla Spółki PUMA Polska, jest wyłączny udziałowiec Austria PUMA Dassler … Czytaj dalej

Historia firmy

Firma „Puma” została założona w 1948 roku przez Rudolfa Dasslera, brata Adi Dasslera, który założył konkurencyjną firmę „Adidas”. W tym samym roku firma wprowadziła na rynek swój pierwszy but piłkarski Puma ATOM. W 1949 roku ruszyła produkcja w Herzogenaurach (Niemcy), gdzie mieści się obecnie siedziba zarządu firmy. Dwa lata później wyroby „Pumy” trafiły na rynki … Czytaj dalej

System ewidencji i rozliczania kosztów infrastruktury transportu kolejowego stosowany w Polsce

W przedsiębiorstwie PKP funkcjonuje system informatyczny finansowo – księgowy „FK”, spełniający wymogi Ustawy o rachunkowości oraz dający podstawę do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości finansowej. W ramach tego systemu funkcjonuje autonomiczny system FK „KOSZTY”, który pozwala na ewidencjonowanie poniesionych kosztów i emitowanie sprawozdań w dowolnych przekrojach i przedziałach czasowych. W systemie tym ewidencjonuje się wszystkie koszty ponoszone … Czytaj dalej

Koszty inwestycji

Powyższa kalkulacja kosztów infrastruktury dotyczy fazy utrzymania i eksploatacji (punkt 2.1. – 2.4.). Dla uzyskania pełnego zakresu kosztów infrastruktury niezbędne jest zaliczenie również kosztów wynikających z poniesionych inwestycji, zgodnie zaleceniami UIC, podanymi w punkcie 1.2. Określono, że wydatki inwestycyjne obejmują wszystkie koszty, ponoszone z tytułu powstawania nowych elementów infrastruktury, szeroko rozumianej rekonstrukcji i procesu przedłużania … Czytaj dalej

Przychody w sprawozdawczości

Pozostałe przychody operacyjne stanowią przychody niezwiązane zwykłą działalnością jednostki. Zalicza się do nich[1]: przychody związane z działalnością socjalną; zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; aktualizację wartości aktywów niefinansowych; odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych; otrzymane odszkodowanie, kary, grzywny; otrzymane w drodze darowizny lub nieodpłatne aktywa; otrzymane dotacje; rozwiązane rezerwy. Przychody finansowe obejmują[2]: dywidendy i udziały w … Czytaj dalej

Cele i zakres przedmiotowy rachunkowości

Ważny celem rachunkowości jest poprawny pomiar i ocena rezultatów firm i warunków finansowych podmiotów. Dopiero efektywna produkcja tego celu pozwala umiejscowić rachunkowość w środku tematyki racjonalnego gospodarowania, co przedstawia rys. nr 2. Rys. nr 2. Rachunkowość a racjonalne gospodarowanie    Źródło: opracowanie na podstawie Podstawy rachunkowości; praca pod red. Micherda B.; Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków … Czytaj dalej

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

wstęp pracy licencjackiej Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie obejmuje zagadnienia organizacyjne rachunkowości, zakres obowiązków głównych księgowych, kierowników oraz pracowników firmy. Obejmuje ona głównie obieg i kontrolę dokumentów w zakresie wymiaru podatków oraz w zakresie realizacji dochodów i wydatków, zakładowy plan kont oraz instrukcję inwentaryzacyjną. Prawidłowa organizacja rachunkowości stwarza warunki do efektywnego wykonywania czynności obliczeniowych, do posługiwania … Czytaj dalej

Koszty w rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym

fragment pracy licencjackiej W rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym koszty sprzedawanych produktów, towarów i materiałów obejmują koszty wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe koszty operacyjne są to koszty, które nie wiążą się bezpośrednio ze zwykłą działalności jednostki gospodarczej. Według ustawy o rachunkowości zalicza się do nich[1]: koszty związane z działalnością socjalną; … Czytaj dalej

Rachunek zysków i strat

Bilans posiada dużą wartość poznawczą w ocenie sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zawiera stan majątku i kapitałów na określony moment. Efekt dokonań ujęty jest w jednej pozycji jako wynik finansowy. Nieznane są źródła powstania tego wyniku. Tworzenie wyniku finansowego ukazuje kolejne sprawozdanie finansowe zwane rachunkiem wyników (zob. schemat nr 1). Informacje o czynnikach wpływających na wynik finansowy … Czytaj dalej