//
archives

Analizy

This category contains 23 posts

Wskaźniki finansowe

Wskaźnik finansowy można zdefiniować jako względną wartość ukazującą relację pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych. Ilość wariantów wskaźników jest praktycznie nieograniczona. Dobór odpowiednich wskaźników uzależniony jest od celu przeprowadzanej analizy. W każdej grupie można znaleźć od kilku do kilkunastu wersji wskaźników; wiele z nich jest w przypadku analizy upadłości zbędnych, dlatego omówiona zostanie jedynie niewielka część … Czytaj dalej

Przykłady analizy przeprowadzonej metodami matematycznymi

Jednowymiarowa analiza przeprowadzana jest na wiele sposobów. Typ analizy zależy od celu badań. Ogólnie rzecz ujmując, zawsze chcemy zbadać stan finansowy przedsiębiorstwa, ale może nas interesować inne tło porównawcze. „W analizie jednowymiarowej bierze się pod uwagę pojedyncze wskaźniki i na ich podstawie wnioskuje o spółce.” Pomija się powiązania pomiędzy samymi wskaźnikami i wnioskuje się osobno … Czytaj dalej

Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Pod pojęciem działalności finansowej należy rozumieć takie działanie podmiotów gospodarczych, które polegają na przenoszeniu praw własności lub uprawnień w zakresie: kredytów i pożyczek udzielanych i otrzymywanych w walucie krajowej i walutach obcych, papierów wartościowych, inwestowania własnych kapitałów.[1] [2] Polityka kredytowa przedsiębiorstwa, zdobywania środków na finansowanie działalności oraz obrotu papierami wartościowymi (jako element polityki pieniężnej firmy) … Czytaj dalej

Zarządzanie zapasami i środkami finansowymi Zarządzanie zapasami

Proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie sprowadza się do ustalenia i utrzymywania optymalnego poziomu minimalizującego koszty utrzymania zapasów i dającego możliwość bezproblemowego prowadzenia działalności. Czekaj i Dresler za cel zarządzania zapasami podają: „ukształtowanie takiego ich [zapasów] poziomu, który zapewnia ciągłość produkcji i sprzedaży przy minimalnych kosztach utrzymywania tych zapasów”.[1] [2] Utrzymywanie zapasów związane jest z ich … Czytaj dalej

Analiza struktury majątku i zarządzania nim

Badania nad wykorzystaniem majątku w przedsiębiorstwie można rozpocząć od zastanowienia się nad proporcją majątku obrotowego do majątku trwałego. W literaturze stosunek majątku obrotowego do trwałego określa się mianem elastyczności przedsiębiorstwa. Im większy udział majątku obrotowego (oczywiście zakładając, że jest to poziom zapewniający realizację celów firmy) w całości majątku, tym łatwiej jest przedsiębiorstwu reagować na zmiany … Czytaj dalej

Ocena struktury kapitałowo-majątkowej

Dokonując zestawienia majątku przedsiębiorstwa ze źródłami jego finansowania, znajdujemy odpowiedź na pytanie: Jaką strategie finansowania przyjęło przedsiębiorstwo? W teorii dokonano rozróżnienia przedsiębiorstw na te, które opłacają majątek trwały w sposób agresywny[1], umiarkowany i zachowawczy. Ekspansywne jednostki wchodzące w fazę rozwoju stosują w większości przypadków ten pierwszy. Majątek obrotowy ma swoje źródła w całości w zobowiązaniach … Czytaj dalej

Analiza dyskryminacyjna

Spośród wszystkich metod statystycznej analizy wielowymiarowej, stosowanych w badaniu prawdopodobieństwa analizy upadłości, właśnie analiza dyskryminacyjna jest najczęściej stosowana. Zapoczątkowana przez Fishera w 1936 roku, jest metodą statystyczną, która za cel obiera rozróżnienie dwóch grup składających się z różnych elementów. Według K. Jajugi „zadanie analizy dyskryminacyjnej polega na przydzieleniu zbioru obserwacji do k klas mających własność … Czytaj dalej

Analiza probitowa i logitowa

Na podstawie tych dwóch analiz tworzone są modele prawdopodobieństwa warunkowego. Są to modele, za pomocą których określa się prawdopodobieństwo tego, że obiekt scharakteryzowany za pomocą zestawu zmiennych należy do jednej z dwóch rozpatrywanych populacji. Obiektami w przypadku omawianej w pracy analizy są przedsiębiorstwa, opisywane za pomocą serii wskaźników, które stanowią grupę zmiennych objaśniających. Populacje, do … Czytaj dalej

Zastosowanie analizy wskaźnikowej w modelach przewidywania upadku

podrozdział pracy magisterskiej W procesie tworzenia modeli prognozowania bankructwa przedsiębiorstw wychodzi się z fundamentalnego założenia, że niektóre wskaźniki analizy finansowej mają tę własność, iż wykazują wyraźne zmiany (oceniane negatywne) już na kilka lat przed wystąpieniem upadłości. Tworzone na ich podstawie modele „przejmują” od tych wskaźników właściwości ostrzegawcze. Modele takie stają się „szklanymi kulami”, w których … Czytaj dalej