//
archives

pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie
pracemagisterskie has written 101 posts for Prace o sprawozdaniach finansowych

Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej

Rachunkowość zarządcza łączy rachunkowość z zarządzaniem i stąd jej nazwa. System rachunkowości zarządczej dostarcza informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych oraz planowanie i sterowanie poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np. budżety, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowanie się kosztów i informowania o dokonaniach. Rachunkowość zarządcza jest integralną … Czytaj dalej

Podstawowe etapy metodycznych badań analitycznych

Do podstawowych etapów metodycznych badań analitycznych należy zaliczyć dokładne zdefiniowanie obiektu badań, wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu, wybór adekwatnej miary, ustalenie jednostki odniesienia (bazy), określenie odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych, postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej, postawienie diagnozy ekonomicznej, ustalenie działań racjonalizujących przedmiot badań.[1] Przestrzeganie w badaniach analitycznych wyżej wymienionych … Czytaj dalej

Wskaźniki wartości rynkowej

Ostatnią grupą wskaźników, na którą warto zwrócić uwagę to wskaźniki wartości rynkowej. Wskaźniki te stosowane są do oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw działających w formie spółek akcyjnych, których akcje są przedmiotem publicznego obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Informują one zarząd przedsiębiorstwa, co inwestorzy myślą o przeszłej, a także jak oceniają perspektywy przyszłej działalności. Wykorzystuje się je … Czytaj dalej

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowo-usługowa, a w szczególności sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także import odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów na rachunek własny. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sprzedaży PUMA Polska Sp. Z o.o. są produktami markowymi PUMA. Jedynym dostawcą tych produktów dla Spółki PUMA Polska, jest wyłączny udziałowiec Austria PUMA Dassler … Czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźnik finansowy można zdefiniować jako względną wartość ukazującą relację pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych. Ilość wariantów wskaźników jest praktycznie nieograniczona. Dobór odpowiednich wskaźników uzależniony jest od celu przeprowadzanej analizy. W każdej grupie można znaleźć od kilku do kilkunastu wersji wskaźników; wiele z nich jest w przypadku analizy upadłości zbędnych, dlatego omówiona zostanie jedynie niewielka część … Czytaj dalej

Przykłady analizy przeprowadzonej metodami matematycznymi

Jednowymiarowa analiza przeprowadzana jest na wiele sposobów. Typ analizy zależy od celu badań. Ogólnie rzecz ujmując, zawsze chcemy zbadać stan finansowy przedsiębiorstwa, ale może nas interesować inne tło porównawcze. „W analizie jednowymiarowej bierze się pod uwagę pojedyncze wskaźniki i na ich podstawie wnioskuje o spółce.” Pomija się powiązania pomiędzy samymi wskaźnikami i wnioskuje się osobno … Czytaj dalej

Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Pod pojęciem działalności finansowej należy rozumieć takie działanie podmiotów gospodarczych, które polegają na przenoszeniu praw własności lub uprawnień w zakresie: kredytów i pożyczek udzielanych i otrzymywanych w walucie krajowej i walutach obcych, papierów wartościowych, inwestowania własnych kapitałów.[1] [2] Polityka kredytowa przedsiębiorstwa, zdobywania środków na finansowanie działalności oraz obrotu papierami wartościowymi (jako element polityki pieniężnej firmy) … Czytaj dalej

Zarządzanie zapasami i środkami finansowymi Zarządzanie zapasami

Proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie sprowadza się do ustalenia i utrzymywania optymalnego poziomu minimalizującego koszty utrzymania zapasów i dającego możliwość bezproblemowego prowadzenia działalności. Czekaj i Dresler za cel zarządzania zapasami podają: „ukształtowanie takiego ich [zapasów] poziomu, który zapewnia ciągłość produkcji i sprzedaży przy minimalnych kosztach utrzymywania tych zapasów”.[1] [2] Utrzymywanie zapasów związane jest z ich … Czytaj dalej

Analiza struktury majątku i zarządzania nim

Badania nad wykorzystaniem majątku w przedsiębiorstwie można rozpocząć od zastanowienia się nad proporcją majątku obrotowego do majątku trwałego. W literaturze stosunek majątku obrotowego do trwałego określa się mianem elastyczności przedsiębiorstwa. Im większy udział majątku obrotowego (oczywiście zakładając, że jest to poziom zapewniający realizację celów firmy) w całości majątku, tym łatwiej jest przedsiębiorstwu reagować na zmiany … Czytaj dalej