//
archives

pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie
pracemagisterskie has written 106 posts for Prace o sprawozdaniach finansowych

Gospodarowanie majątkiem trwałym

Środki trwałe stanowią podstawowy składnik potencjału wytwórczego podmiotów gospodarujących i jako takie w zasadniczy sposób decydują o ich możliwościach produkcyjnych[1]. Są także nośnikiem postępu technicznego i unowocześniania organizacji produkcji. Środki trwałe mają charakter środka substytucyjnego w stosunku do siły roboczej. Dlatego też ich stan i rozwój oraz wartość techniczna i poziom wykorzystania są determinantami działalności … Czytaj dalej

Nadrzędne zasady rachunkowość finansowej

Nadrzędnymi zasadami rachunkowości finansowej, są normy prowadzenia ksiąg w celu sporządzenia sprawozdania finansowego. Z nadrzędnych zasad rachunkowości wynikają szczegółowe zasady wyceny poszczególnych grup aktywów i pasywów oraz ustalenia elementów kreujących wynik finansowy jednostki gospodarczej[1], czyli ustalania wartości informacji ujawnionych w jej sprawozdaniu finansowym. Dokonując klasyfikacji i charakterystyki nadrzędnych zasad rachunkowości finansowej, należy zwrócić uwagę na … Czytaj dalej

Etapy i fazy analizy ekonomicznej

Prace związane z analizą ekonomiczną można podzielić na trzy etapy: prace przygotowawcze, wykonawcze i prace końcowe. Każdy z tych etapów wymaga profesjonalnej organizacji, aby efekt finalny: analiza ekonomiczna – mógł być we właściwym terminie osiągnięty. Organizacja prac analitycznych polega na rozplanowaniu i podzieleniu czynności w układzie przedmiotowo – czasowym. Jeżeli prace analityczne wykonuje więcej osób … Czytaj dalej

Główne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiązywanych w ramach rachunkowości zarządczej

Wykorzystywanie rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa można także rozpatrywać biorąc pod uwagę rodzaje problemów ekonomicznych, w rozwiązywanie, których angażuje się system rachunkowości. Niektóre spośród niżej wymienionych problemów istnieją nieustannie, inne mogą się pojawiać w innych okresach. Przykładem zagadnienia rozwiązywanego ustawicznie w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej. Jest to problem dość typowy, ciągły, … Czytaj dalej

Źródła i metody badań w analizie ekonomicznej

Podstawą podejmowania analizy ekonomicznej powinny być odpowiednie materiały źródłowe o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Właściwy dobór tych materiałów (a w tym głównie sprawozdawczości finansowej), a także ich weryfikacja, to podstawowe czynniki określające jakość analizy. Weryfikacja sprawozdawczości przedsiębiorstwa w systemie gospodarki rynkowej należy do tych prac specjalistów rachunkowości i finansów, którymi są w Polsce biegli rewidenci. … Czytaj dalej

Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej

Rachunkowość zarządcza łączy rachunkowość z zarządzaniem i stąd jej nazwa. System rachunkowości zarządczej dostarcza informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych oraz planowanie i sterowanie poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np. budżety, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowanie się kosztów i informowania o dokonaniach. Rachunkowość zarządcza jest integralną … Czytaj dalej

Podstawowe etapy metodycznych badań analitycznych

Do podstawowych etapów metodycznych badań analitycznych należy zaliczyć dokładne zdefiniowanie obiektu badań, wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu, wybór adekwatnej miary, ustalenie jednostki odniesienia (bazy), określenie odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych, postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej, postawienie diagnozy ekonomicznej, ustalenie działań racjonalizujących przedmiot badań.[1] Przestrzeganie w badaniach analitycznych wyżej wymienionych … Czytaj dalej

Wskaźniki wartości rynkowej

Ostatnią grupą wskaźników, na którą warto zwrócić uwagę to wskaźniki wartości rynkowej. Wskaźniki te stosowane są do oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw działających w formie spółek akcyjnych, których akcje są przedmiotem publicznego obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Informują one zarząd przedsiębiorstwa, co inwestorzy myślą o przeszłej, a także jak oceniają perspektywy przyszłej działalności. Wykorzystuje się je … Czytaj dalej

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowo-usługowa, a w szczególności sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także import odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów na rachunek własny. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sprzedaży PUMA Polska Sp. Z o.o. są produktami markowymi PUMA. Jedynym dostawcą tych produktów dla Spółki PUMA Polska, jest wyłączny udziałowiec Austria PUMA Dassler … Czytaj dalej