//
archives

pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie
pracemagisterskie has written 94 posts for Prace o sprawozdaniach finansowych

Zarządzanie zapasami i środkami finansowymi Zarządzanie zapasami

Proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie sprowadza się do ustalenia i utrzymywania optymalnego poziomu minimalizującego koszty utrzymania zapasów i dającego możliwość bezproblemowego prowadzenia działalności. Czekaj i Dresler za cel zarządzania zapasami podają: „ukształtowanie takiego ich [zapasów] poziomu, który zapewnia ciągłość produkcji i sprzedaży przy minimalnych kosztach utrzymywania tych zapasów”.[1] [2] Utrzymywanie zapasów związane jest z ich … Czytaj dalej

Analiza struktury majątku i zarządzania nim

Badania nad wykorzystaniem majątku w przedsiębiorstwie można rozpocząć od zastanowienia się nad proporcją majątku obrotowego do majątku trwałego. W literaturze stosunek majątku obrotowego do trwałego określa się mianem elastyczności przedsiębiorstwa. Im większy udział majątku obrotowego (oczywiście zakładając, że jest to poziom zapewniający realizację celów firmy) w całości majątku, tym łatwiej jest przedsiębiorstwu reagować na zmiany … Czytaj dalej

Ocena struktury kapitałowo-majątkowej

Dokonując zestawienia majątku przedsiębiorstwa ze źródłami jego finansowania, znajdujemy odpowiedź na pytanie: Jaką strategie finansowania przyjęło przedsiębiorstwo? W teorii dokonano rozróżnienia przedsiębiorstw na te, które opłacają majątek trwały w sposób agresywny[1], umiarkowany i zachowawczy. Ekspansywne jednostki wchodzące w fazę rozwoju stosują w większości przypadków ten pierwszy. Majątek obrotowy ma swoje źródła w całości w zobowiązaniach … Czytaj dalej

Analiza dyskryminacyjna

Spośród wszystkich metod statystycznej analizy wielowymiarowej, stosowanych w badaniu prawdopodobieństwa analizy upadłości, właśnie analiza dyskryminacyjna jest najczęściej stosowana. Zapoczątkowana przez Fishera w 1936 roku, jest metodą statystyczną, która za cel obiera rozróżnienie dwóch grup składających się z różnych elementów. Według K. Jajugi „zadanie analizy dyskryminacyjnej polega na przydzieleniu zbioru obserwacji do k klas mających własność … Czytaj dalej

Analiza probitowa i logitowa

Na podstawie tych dwóch analiz tworzone są modele prawdopodobieństwa warunkowego. Są to modele, za pomocą których określa się prawdopodobieństwo tego, że obiekt scharakteryzowany za pomocą zestawu zmiennych należy do jednej z dwóch rozpatrywanych populacji. Obiektami w przypadku omawianej w pracy analizy są przedsiębiorstwa, opisywane za pomocą serii wskaźników, które stanowią grupę zmiennych objaśniających. Populacje, do … Czytaj dalej

Zastosowanie analizy wskaźnikowej w modelach przewidywania upadku

podrozdział pracy magisterskiej W procesie tworzenia modeli prognozowania bankructwa przedsiębiorstw wychodzi się z fundamentalnego założenia, że niektóre wskaźniki analizy finansowej mają tę własność, iż wykazują wyraźne zmiany (oceniane negatywne) już na kilka lat przed wystąpieniem upadłości. Tworzone na ich podstawie modele „przejmują” od tych wskaźników właściwości ostrzegawcze. Modele takie stają się „szklanymi kulami”, w których … Czytaj dalej

Istota i cel analizy wskaźnikowej

Analiza wskaźników jest jednym z ostatnich etapów analizy finansowej przedsiębiorstwa i niesie ze sobą największą ilość informacji o stanie badanej jednostki. Wysoki stopień użyteczności tej analizy wypływa ze względnego ujęcia wartości charakteryzujących firmę. Same wielkości bezwzględne nie są w stanie przekazać wszystkich tych informacji, które są niezbędne w ocenie działalności firmy.[1] Zazwyczaj obliczenia wskaźników są … Czytaj dalej

Historia firmy

Firma „Puma” została założona w 1948 roku przez Rudolfa Dasslera, brata Adi Dasslera, który założył konkurencyjną firmę „Adidas”. W tym samym roku firma wprowadziła na rynek swój pierwszy but piłkarski Puma ATOM. W 1949 roku ruszyła produkcja w Herzogenaurach (Niemcy), gdzie mieści się obecnie siedziba zarządu firmy. Dwa lata później wyroby „Pumy” trafiły na rynki … Czytaj dalej

Długookresowe koszty marginalne

Długookresowe koszty marginalne określają dodatkowe koszty wprowadzenia kolejnej jednostki ruchu, przy ustalonym poziomie oferowanej zdolności przepustowej linii kolejowej. Koszt marginalny dla dłuższych okresów czasu jest funkcją wielu zmiennych objaśniających, takich jak: punkt nadania, punkt odbioru, trasa przebiegu, charakterystyka przedmiotu przewozu (rodzaje ładunków), rozmiary przesyłek, potok ładunków w jednostce czasu, regularność odprawy, sposób odprawy, okres czasu … Czytaj dalej