//
archives

Archive for

Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Pod pojęciem działalności finansowej należy rozumieć takie działanie podmiotów gospodarczych, które polegają na przenoszeniu praw własności lub uprawnień w zakresie: kredytów i pożyczek udzielanych i otrzymywanych w walucie krajowej i walutach obcych, papierów wartościowych, inwestowania własnych kapitałów.[1] [2] Polityka kredytowa przedsiębiorstwa, zdobywania środków na finansowanie działalności oraz obrotu papierami wartościowymi (jako element polityki pieniężnej firmy) … Czytaj dalej