//
archives

Archive for

Analiza struktury majątku i zarządzania nim

Badania nad wykorzystaniem majątku w przedsiębiorstwie można rozpocząć od zastanowienia się nad proporcją majątku obrotowego do majątku trwałego. W literaturze stosunek majątku obrotowego do trwałego określa się mianem elastyczności przedsiębiorstwa. Im większy udział majątku obrotowego (oczywiście zakładając, że jest to poziom zapewniający realizację celów firmy) w całości majątku, tym łatwiej jest przedsiębiorstwu reagować na zmiany … Czytaj dalej