//
archives

Archive for

Przychody w sprawozdawczości

Pozostałe przychody operacyjne stanowią przychody niezwiązane zwykłą działalnością jednostki. Zalicza się do nich[1]: przychody związane z działalnością socjalną; zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; aktualizację wartości aktywów niefinansowych; odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych; otrzymane odszkodowanie, kary, grzywny; otrzymane w drodze darowizny lub nieodpłatne aktywa; otrzymane dotacje; rozwiązane rezerwy. Przychody finansowe obejmują[2]: dywidendy i udziały w … Czytaj dalej