//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Zapasy w sprawozdawczości przedsiębiorstw

fragment pracy licencjackiej

Do zapasów zalicza się aktywa spełniające następujące cechy[1]:

 • Przeznaczone są do sprzedaży w ramach normalnej działalności gospodarczej;
 • Wykorzystywane są w produkcji przeznaczonej na sprzedaż;
 • Mające postać materiałów lub dostaw zużywanych w procesie produkcji wyrobów lub procesie świadczenia usług.

Zapasy obejmują więc[2]:

 • Materiały – różnego rodzaju artykuły, które jednostka nabywa lub wyjątkowo wytwarza we własnym zakresie na własne potrzeby do wytwarzania produktów lub na cele ogólne (np. surowce i materiały podstawowe, pomocnicze, części wymienne do maszyn i urządzeń, palia i smary, odzież robocza i ochronna, nośniki energii, odpady zwrócone z produkcji lub odzyskane z budowy bądź rozróbki rzeczowych składników aktywów trwałych);
 • Produkty gotowe – wytwarzane przez jednostkę artykuły nadające się do sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych;
 • Półprodukty – wytwarzane prze jednostkę wyroby, które przeszły określone fazy produkcji, przeznaczone do montażu lub przerobu w dalszych fazach wytwarzania lub jego elementy składowe;
 • Produkcja w toku – produkty rozpoczęte, znajdujące się w toku produkcji wymagające dalszych obróbek;
 • Towary – nabyte przez jednostkę artykuły do odsprzedaży bez poddawania ich dodatkowym procesom produkcyjnym.

Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wykazywane są w bilansie w aktywach obrotowych w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 18c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 – z późn. zm.) należy podzielić je na[3]:

 • Należności od jednostek powiązanych:
 • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 1. a) do 12 miesięcy,
  b) powyżej 12 miesięcy,
 • inne;
 • Należności od pozostałych jednostek:
 • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 1. do 12 miesięcy,
 2. powyżej 12 miesięcy,
  • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń,
  • inne,
  • dochłodzone drogą sądową.

Należy zwrócić uwagę, iż należności z tytułu dostaw i usług zawsze wykazuje się w aktywach obrotowych, nawet jeżeli termin ich płatności wynosi ponad 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do rozrachunków z tytułu dostaw i usług zaliczyć można w szczególności rozliczenia z tytułu[4]:

 • sprzedaży realizowanej na warunkach umowy komisu,
 • skupu produktów rolnych, runa leśnego i surowców wtórnych oraz ich odsprzedaży,
 • udzielanych przez sprzedawców bonifikat, rabatów i opustów przy sprzedaży towarów, produktów i usług,
 • pobieranych przez sprzedawców zaliczek na poczet dostaw i usług,
  reklamacji zgłoszonych przez nabywców do dostawców, dotyczących zrealizowanych dostaw i usług.

Inwestycje krótkoterminowe (nabyte aktywa finansowe w celu osiągnięcia zysków ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów formie odsetek, dywidend. Są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego)[5]:

 • krótkoterminowe aktywa finansowe: udziały, akcje przeznaczone do obrotu w najbliższym roku, bony skarbowe, obligacje, weksle i czeki obce o terminie wykupu dłuższym niż 3 miesiące, a krótszym niż 12 miesięcy, udzielone pożyczki na okres krótszy niż 1 rok, inne krótkoterminowe aktywa finansowe;
 • środki pieniężne – do 3 miesięcy: gotówka przechowywana w kasie; na bieżących rachunkach bankowych; czeki, weksle obce płatne w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy, lokaty założone na okres krótszy niż 3 miesiące.

Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych podlegających wykazaniu w grupie aktywów obrotowych zalicza się te koszty, których aktywowanie, poczynając od dnia bilansowego, trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych można zaliczyć w szczególności[6]:

 • koszty remontów rozliczanych w czasie, których okres aktywowania kończy się w 2005r., opłacone przez jednostkę z góry za przyszły rok (2005) czynsze, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, prenumerata,
 • koszty trwających jeszcze prac rozwojowych, które jeżeli zakończą się powodzeniem zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,
 • przypadające do rozliczenia w 2005 r. koszty przygotowania nowej produkcji,
  przeniesienie na dzień bilansowy nadwyżki kosztów rzeczywistych nad kosztami zarachowanymi z tytułu nie zakończonych jeszcze usług lub robót budowlanych objętych długotrwałymi umowami,
 • nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielniach mieszkaniowych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów można wykazywać (aktywować) w bilansie, jeżeli spełniają kryteria przewidziane dla aktywów (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości), czyli m.in. spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych[7].

[1] Kuczyńska-Cesarz A.; op. cit.; s.105

[2] Zysnowska A.; op. cit.; s.35

[3] Gazeta Prawna; Nr 29 (1394) czwartek 10 lutego 2005 r.

[4] Gazeta Prawna; Nr 29 (1394) czwartek 10 lutego 2005r.

[5] Kuczyńska-Cesarz A.; op. cit.; s.116

[6] Gazeta Prawna; Nr 23 (1388) środa 02 lutego 2005 r.

[7] Tamże

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: