//
archives

Archive for

Rachunek zysków i strat jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczeń

Koszty i straty A. Koszty działalności operacyjnej I.    Wartość sprzedanych towarów i materiałów II.   Zużycie materiałów i energii III.  Usługi obce IV.  Podatki i opłaty V.   Wynagrodzenia VI.   Świadczenia na rzecz pracowników VII.  Amortyzacja VIII. Pozostałe B. Zysk ze sprzedaży C. Pozostałe koszty operacyjne I.     Wartość sprzedanych składników majątku trwałego II.    Pozostałe koszty operacyjne D. … Czytaj dalej