//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Obowiązujący wzór bilansu

Obowiązujący wzór bilansu

AKTYWA

A.   Majątek trwały

 

   I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty   organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym roszczeniu spółki   akcyjnej

2. Koszty prac rozwojowych

3. Wartość firmy

4. Inne wartości niematerialne i  prawne

5. Zaliczki  na  poczet    wartości  niematerial-

nych i prawnych

II. Rzeczowy majątek trwały

1. Grunty własne

2. Budynki i budowle

3. Urządzenia techniczne i maszyny

4. Środki transportu

5. Pozostałe środki trwałe

6. Inwestycje rozpoczęte

7. Zaliczki na poczet inwestycji

III. Finansowy majątek trwały

1. Udziały i akcje

2. Papiery wartościowe

3. Udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne składniki

IV. Należności długoterminowe

 

B Majątek   obrotowy

 

I.   Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na poczet dostaw

II. Należności i roszczenia

1. Należności z tytułu dostaw i usług

2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

3. Należności wewnątrzzakładowe

4. Pozostałe należności

5. Należności dochodzone na drodze sądowej

III. Papiery wartościowe przeznaczone   do obrotu

1. Udziały lub akcje własne do zbycia

2. Inne papiery wartościowe

IV. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne w banku

3. Inne środki pieniężne /weksle, czeki obce/

C. Rozliczenia   międzyokresowe

1. Czynne roz. Międzyokres. kosztów

2. Inne roz. Międzyokres.

 

 

PASYWA

A.   Kapitał /fundusz/ własny

      I. Kapitał /fundusz/ podstawowy

II. Należne lecz nie wniesione wkłady na   poczet kapitału podstawowego

III. Kapitał /fundusz/ zapasowy

1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

2. Tworzony ustawowo

3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową

4. Z dopłat wspólników

5. Inny

IV. Kapitał /fundusz/ rezerwowy z   aktualizacji wyceny

V. Pozostałe kapitały /fundusze/

VI. Nie podzielony wynik finansowy z   lat ubiegłych

1. Zysk

2. Strata

VII. Wynik finansowy netto roku   obrotowego

1. Zysk netto

2. Strata netto

3. Odpisy z  wyniku finansowego   bieżącego roku obrotowego

B. Rezerwy

1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych

2. Pozostałe rezerwy

C. Zobowiązania   długoterminowe

1. Długoterminowe pożyczki,   obligacje i inne papiery wartościowe

2. Długoterminowe kredyty bankowe

3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

D. Zobowiązania   krótkoterminowe i   fundusze specjalne

I.   Zobowiązania krótkoterminowe

1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościo- we

2. Kredyty bankowe

3. Zaliczki otrzymane na poczet do- staw

4. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług

5. Zobowiązania wekslowe

6. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

7. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń

8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe

9. Pozostałe zob. krótkoterminowe

II. Fundusze specjalne

E. Rozliczenia   międzyokresowe   i     przychody przyszłych okresów

1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Przychody przyszłych okresów

SUMA    AKTYWÓW

SUMA    PASYWÓW

[ Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 roku w sprawie prowadzenia rachunkowości /Dz.U. nr 10 z roku 1991, poz. 35/]

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: