//
archives

Archive for

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Oceniając firmę na podstawie wskaźników należy pamiętać, że wyliczane są one w oparciu o dane historyczne. Najczęściej stosuje się podział wskaźników na pięć grup. Ponieważ w każdej grupie występuje od kilku … Czytaj dalej

Klasyfikacja obligacji według rodzajów

Z punktu widzenia terminu wykupu obligacji można je podzielić na krótko-, średnio- i długoterminowe. Te pierwsze to papiery wartościowe, których okres wykupu jest krótszy niż 5 lat od emisji; rodzaj drugi dotyczy obligacji o okresie wykupu wynoszącym od 5 do 10 lat od daty emisji, natomiast trzeci obejmuje obligacje o okresie wykupu powyżej 10 lat. … Czytaj dalej