//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Korekta wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych

Istotę korekty wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Korekty wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych

Źródło: M. Wojas, Korekty wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych, „Aktualności rachunkowo-podatkowe” 2000, nr 3 (15), s. 8

Tabela 10. Zestawienie czynników kształtujących dochód podatkowy ZTM Lumed sp. z o.o. w latach 1995-1999 (w wartościach bieżących)

WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE   W ZŁ
1995 1996 1997 1998 1999
I. Wynik finansowy brutto 56452,25 97894,06 101823,33 47274,00 40337,92
II. Przychody nie podlegające opod. (-)   23885,12 36965,28
1. odszkodowania otrzymane na podstawie prawa cywilnego 23885,12
2. przychody rachunkowe nie zaliczone do przychodów   podatk.- naliczone odsetki od należności na dzień bilansowy
III. Odliczenia od dochodu (-)
1. darowizny
2. straty z lat ubiegłych
IV. Przychody podatkowe, które nie są przychodami   rachunkowymi – naliczone odsetki od niewypłaconych dywidend udziałowcom 1188,12
V. Koszty nie uznane przez prawo podatkowe jako koszty   uzyskania przychodów 888,86 675,94 1585,75 21507,36 3945,82
1. darowizny i ofiary 100,00
2. odsetki za nieterminową wpłatę należności budżetowe 888,86 675,94 312,03 1873,45 2642,72
3. wierzytelności odpisane jako przedawnione 168,39 5,5
4. opisy z tyt. zużycia sam. osob. w części   przewyż-szającej równowartość 100.000 EURO (ECU) 898,24 1197,60 1197,60
5. składki ubezp. sam.osob. w proporcji przekraczającej   równowartość 100.000 EURO (EURO) 207,09
6. odpisy nie wpłacone na rachunek zakładowego funduszu   świadczeń socjalnych 164,19
7. koszty likwidacji szkody dot.przychodów nie   podlegających opodatkowaniu 18272,12
VI. Dochód 57341,11 98570,00 103409,08 44896,24 8406,58
VII. Dochód podatkowy (bez grosza) 57341 98570 103409 44896 8406
VIII. Skala procentowa w % 40 40 38 36 34
IX. Podatek dochodowy (bez gr) 22936 39428 39295 16162 2858
X. Rezerwa podatku dochodowego 11089
XI. Razem podatek dochodowy 22936 39428 39295 16162 13947
XII.   Udział podatku dochodowego w zysku brutto (w %) 40,6 40,3 38,6 34,2 34,6

W 1999 występuj dodatnia różnica, która powoduje obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego netto jako rezerwa na podatek dochodowy (naliczenie 36 965*30%=11089)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, deklaracji podatku Dochodowego od osób prawnych CIT – 8 i sprawozdań finansowych.

Tabela 11. Kształtowanie się wielkości ekonomicznych działalności podstawowej Zakładu

Techniki Medycznej Lumed sp. z o.o. w latach 1995-1999 (w wartościach bieżących)

    WYKONANIE
1995 1996 1997 1998 1999
I. Działalność produkcyjna          
  1. Przychody ze sprzedaży 26567,49 12259,21 29091,60 3664,82 1651,01
  2. Koszt własny sprzedaży 14205,23 7543,00 15440,78 1929,11 540,22
  3. Koszt ogólny sprzedaży 2511,71 1127,06 3387,65 558,35 146,59
  4. Wynik finansowy 9850,55 3588,25 10263,17 1177,36 964,20
II. Działalność usługowa          
  1. Przychody ze sprzedaży 166778,14 315104,96 448555,28 471399,20 43616,22
  2. Koszt własny sprzedaży 116746,91 229399,76 292659,30 320967,23 332324,11
  3. Koszt ogólny sprzedaży 22605,36 34272,32 86565,01 111746,92 95729,7
  4. Wynik finansowy 27425,87 50432,88 69330,97 38685,05 8110,42
III. Działalność handlowa – sp.   towarów          
  1. Przychody ze sprzedaży 244505,58 613334,00 646037,95 546040,24 502441,29
  2. Koszt własny sprzedaży 201696,61 518518,77 532320,56 434993,62 488495,30
  3. Koszt ogólny sprzedaży 40187,31 77496,04 92000,00 104309,33 108893,96
  4. Wynik finansowy 2621,66 17319,19 18717,39 6737,29 5052,03
IV. Działalność handlowa – sp.   materiałów          
  1. Przychody ze sprzedaży 132096,19 229672,50 198828,25 179660,24 175036,75
  2. Koszt własny sprzedaży 94813,60 174719,88 146345,88 130088,97 126641,53
  3. Koszt ogólny sprzedaży 18419,19 26103,15 32204,40 37180,98 39615,65
  4. Wynik finansowy 18863,40 28849,47 20277,97 12390,29 8779,57
V. Działalność podstawowa          
  1. Przychody ze sprzedaży 569947,40 1170370,67 1322513,08 1200764,50 1215293,28
  2. Koszt własny sprzedaży 427462,35 930182,31 986766,52 887978,93 948001,16
  3. Koszt ogólny sprzedaży 83723,57 138998,57 217157,06 253795,08 244311,98
  4. Wynik finansowy 58761,41 101189,79 118589,90 58990,49 22906,22

 

    STRUKTURA   W %
1995 1996 1997 1998 1999
I. Działalność produkcyjna          
  1. Przychody ze sprzedaży 4,7 1,1 2,2 0,3 0,1
  2. Koszt własny sprzedaży 3,3 0,8 1,6 0,2 0,1
  3. Koszt ogólny sprzedaży 3,0 0,8 1,6 0,2 0,1
  4. Wynik finansowy +16,8 +3,6 +8,7 +2,0 +4,2
II. Działalność usługowa          
  1. Przychody ze sprzedaży 29,3 26,9 32,4 39,3 35,9
  2. Koszt własny sprzedaży 27,3 24,7 29,7 36,1 35,1
  3. Koszt ogólny sprzedaży 27,0 24,7 39,9 44,1 39,2
  4. Wynik finansowy +46,7 +50,8 +31,9 +65,6 +35,4
III. Działalność handlowa – sp.   towarów          
  1. Przychody ze sprzedaży 42,9 52,4 48,8 45,5 49,6
  2. Koszt własny sprzedaży 47,2 55,7 53,9 49,0 51,5
  3. Koszt ogólny sprzedaży 48,0 55,7 43,7 41,1 44,5
  4. Wynik finansowy +4,5 +17,1 +15,8 +11,4 +22,1
IV. Działalność handlowa – sp.   materiałów          
  1. Przychody ze sprzedaży 23,1 19,6 15,0 14,9 14,4
  2. Koszt własny sprzedaży 22,2 18,8 14,8 14,7 13,3
  3. Koszt ogólny sprzedaży 22,0 18,8 14,8 14,7 16,2
  4. Wynik finansowy +32,0 +28,5 +17,1 +21,0 +38,3
V. Działalność podstawowa          
  1. Przychody ze sprzedaży 100 100 100 100 100
  2. Koszt własny sprzedaży 100 100 100 100 100
  3. Koszt ogólny sprzedaży 100 100 100 100 100
  4. Wynik finansowy 100 100 100 100 100

Wynik finansowy w ZTM Lumed sp. z o.o. stanowi różnicę między:

  1. przychodami ze sprzedaży działalności podstawowej tj.
  • produkcji;
  • usług;
  • towarów;
  • materiałów;
  1. pozostałymi przychodami operacyjnymi;
  2. przychodami finansowymi

a kosztami własnymi sprzedaży działalności podstawowej zwiększonymi o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe oraz zmniejszone o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych.

Kształtowanie się wyniku finansowego netto ZTM Lumed sp. z o.o. prezentują dane zawarte w tabeli. Z danych zawartych w tej tabeli wynika, że w badanym okresie Spółka osiąga wynik finansowy netto dodatni tzn. zysk netto. Najwyższą kwotę zysku firma osiągnęła w 1997 roku. Pomimo wysokiego wzrostu zysku w stosunku do okresu bazowego w następnych latach, zauważa się spadek zysku w porównaniu do roku 1997. W 1998 roku zysk Spółki był niższy o 33.105,51zł, a w 1999 o 36.507,44zł.

Zasadniczy wpływ na kształtowanie poziomu wyniku finansowego netto Spółki Lumed mają zmieniające się kwoty zysku z działalności podstawowej, co potwierdzają dane zawarte w tabeli nr 6. Z tabeli wynika również, że wielkość zysku netto zależy od kwot zysku uzyskanych ze sprzedaży usług i sprzedaży materiałów. Zmienny jest natomiast wpływ wyników na sprzedaż towarów i wyrobów gotowych (produktów).

Drugim czynnikiem wpływającym znacząco na wielkość wyniku finansowego netto jest obowiązkowe obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych.[1]

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na opodatkowanie dochodu firmy nie zaś zysku brutto.[2], poziom obciążeń zależy od wielkości dochodu oraz stopy procentowej podatku.

W badanym okresie na poziom wyniku finansowego netto wpływa wartość wyniku finansowego z operacji finansowych. Należy zauważyć, że w latach 1997 – 1998 ujemny wynik finansowy powoduje zmniejszenie zysku netto, natomiast w 1997 roku wynik finansowy dodatni stanowi aż w 72% o poziomie zysku netto.

Na podstawie danych zawartych w tabeli łatwo zauważyć, że w badanym okresie o poziomie wyniku finansowego netto decyduje wielkość osiąganego z działalności podstawowej zależał od wielkości przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług, wyrobów gotowych, towarów i materiałów oraz poniesionych kosztów własnych.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że udział przychodów działalności podstawowej w ogólnej wartości przychodów stanowił w latach 1995 – 1997 ponad 99%, w roku 1998 spadł do 98 %, a w roku 1999 uległ kolejnemu obniżeniu.

Analogicznie koszty działalności podstawowej mają decydujący wpływ na ogólną wartość kosztów. W latach 1995 – 1996 ich udział stanowi ponad 99% ogółu, a w pozos-tałych okresach następuje spadek udziału do najniższego w 1998 roku.

W okresie do 1997 roku występuje wyższa dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej niż kosztu własnego. W latach 1998 – 1999 tendencja ta ulega zmianie i zauważa się wyższą dynamikę wzrostu kosztu własnego. Zmian ta wpływa na obniżenie dynamiki wzrostu wyniku finansowego z działalności podstawowej.

W ramach działalności podstawowej ZTM Lumed zajmuje się sprzedażą wyrobów gotowych, usług, towarów i materiałów. W celu prawidłowego sporządzenia informacji dla instytucji państwowych np. Urzędu Statystycznego, urzędów skarbowych oraz podej-mowania prawidłowych decyzji przez zarządzających w księgach rachunkowych wydzielono poszczególne rodzaje działalności w przychodach i rzeczywistym koszcie wytworzenia wyrobów i usług oraz koszcie sprzedanych materiałów i towarów na poziomie cen zakupu.

Obwiązujące zasady rachunkowości nie przewidują rozliczania kosztów zarządu na rodzaje działalności. Koszty te ZTM Lumed rozlicza tylko do sporządzenia analiz ekonomicznych kluczem udziałów kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów do łącznej wartości kosztów. W tabeli nr 11 przedstawiono wyniki ekonomiczne działalności podstawowej w podziale na rodzaj w latach 1995 – 1999. Z danych zawartych w tej tabeli wynika, że na zmiany zachodzące w wyniku finansowym z działalności podstawowej największy wpływ miał wynik finansowy za sprzedaży usług. Udział tej pozycji na przestrzeni badanego okresu był zmienny.

W okresie bazowym na sprzedaży usług powstaje zysk wynoszący 46,7%. W pozostałych okresach również powstaje zysk, przy czym najwyższy udział zauważa się w 1998 roku. Rok później udział zysku z usług obniża się. Szczególnie korzystny wpływ wywarła wyższa dynamika wzrostu wartości przychodów nad kosztami dotyczącymi tych usług. Tendencje wzrostów przychodów i kosztów w stosunku do roku bazowego mają miejsce przez cały analizowany okres, a najwyższy poziom osiągnęły w roku 1998. Rok później wartość przychodów ze sprzedaży i kosztów obniża się w stosunku do roku 1998.

Na podstawie danych zawartych w tabelach zauważa się, że działalność usługowa nie stanowiła najwyższego udziału w wartości przychodów i kosztów ogółem oraz w wartości przychodów i kosztów działalności podstawowej. Zauważyć należy także zmienność jej udziału w poszczególnych okresach przyjętych do analizy.

Najwyższy udział w kształtowaniu przychodów i kosztów ogółem oraz z działalności podstawowej ma sprzedaż towarów, która nie ma jednak decydującego wpływu na poziom wyniku finansowego z działalności podstawowej i zysku netto Spółki.

Analizując tabelę nr 10 jasno wynika, że istotny wpływ na kształtowanie wyniku finansowego działalności podstawowej ma wynik uzyskany n sprzedaży materiałów. Udział ten zmienia się w badanym okresie. Cechą wyróżniającą tą działalność Spółki jest utrzymująca się wyższa dynamika wzrostu kosztów niż przychodów (tabela nr 6), przy czym najwyższy poziom dynamiki występuje w 1996 roku.

Najniższy udział w kształtowaniu wyniku finansowego z działalności podstawowej ma wynik osiągnięty na sprzedaży własnych produktów (tabela nr 11). Działalność produkcyjna na tle pozostałych rodzajów działalności podstawowej stanowi uzupełnienie tych spostrzeżeń można powiedzieć, że w kształtowaniu wyniku finansowego oraz przychodów i kosztów działalności podstawowej istotny był wpływ wymienionych wielkości i ich struk-tury w podziale na rodzaje działalności.


[1] Zgodnie z ustawą podatku dochodowego od osób prawnych w opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób prawnych obowiązuje metoda liniowa. W latach 1993 – 1996 stopa procentowa podatku wynosiła 40% dochodu. W latach następnych obniża się ona o 2 punkty i wynosi: w 1997 – 38%, w 1998 – 36%, w 1999 – 34%.

[2] Aby ustalić podstawę do opodatkowania wynik finansowy brutto należy pomniejszyć o dochody zwolnione z podatku (naliczone odsetki na dzień bilansowy), powiększyć o przychody zaliczane do przychodów podatkowych, a nie uznawane za przychody rachunkowe (naliczone odsetki od nieterminowo wypłaconych dywidend) oraz powiększyć o koszty nie uznane przez prawo podatkowe za koszty uzyskania przychodów (naliczony, nie odprowadzony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Reklamy

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: