//
archives

Archive for

Ocena struktury kapitałowo-majątkowej

Przedmiotem badań w ramach wstępnej analizy bilansu są również powiązania poziome między poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, pozwalające na ocenę struktury kapitałowo-majątkowej. Wskaźniki służące temu celowi przedstawia tabela 1. Prawidłowy układ bilansu polega na takim powiązaniu aktywów z pasywami, by płynność środków w aktywach odpowiadała płynności kapitałów w pasywach. Tabela 1. Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej Rodzaj … Czytaj dalej

Układ i treść bilansu

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jest on zestawieniem składników majątkowych oraz źródeł finansowania tych składników sporządzonym na określony dzień. Najczęściej bilans sporządzany jest na koniec roku. Bilans prezentuje zatem statyczny obraz przedsiębiorstwa a nie wykazuje strumieni wartości, jakie towarzyszą prowadzonej działalności gospodarczej (koszty, przychody ze sprzedaży itp.) oraz operacjom finansowym na rynku kapitałowym. Ujmuje … Czytaj dalej

Korekta wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych

Istotę korekty wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Korekty wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych Źródło: M. Wojas, Korekty wyniku finansowego brutto dla potrzeb podatkowych, „Aktualności rachunkowo-podatkowe” 2000, nr 3 (15), s. 8 Tabela 10. Zestawienie czynników kształtujących dochód podatkowy ZTM Lumed sp. z o.o. w latach 1995-1999 (w wartościach bieżących) … Czytaj dalej