//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

W Polsce zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych należy sporządzać metodą pośrednią.

Przepływy środków pieniężnych są pogrupowane w jednorodne strumienie pieniężne w celu uzyskania jak największej ilości informacji[1]. Sprawozdanie składa się z sześciu części przedstawionych w tabeli 3.

 

Tabela 3. Grupy sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

 

A

Przepływ środków pieniężnych z działalności   operacyjnej.

B

Przepływ środków pieniężnych z działalności   inwestycyjnej.

C

Przepływ środków pieniężnych z działalności   finansowej.

D

Zmiana stanu środków pieniężnych netto A ± B ± C.

E

Środki pieniężne na początek roku obrotowego.

F

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +   E).

Źródło : B. Piasecki, „Ekonomika i zarządzanie małą firmą” PWN, Warszawa Łódź 1998.

 

 1. Działalność operacyjna jest podstawową działalnością przedsiębiorstwa (produkcją, usługową, handlową), której bieżące koszty i przychody wykazuje się w rachunku zysków i strat[2]. Działalność operacyjna obejmuje działania jednostki gospodarczej, związane z zakupem czynników produkcji lub towarów oraz sprzedażą produktów, towarów i usług i innych składników majątkowych[3].

 

Przepływy z działalności operacyjnej składają się z następujących pozycji:

 1. Wynik finansowy netto – pozycja ta powstaje z przeniesienia z bilansu lub rachunku zysków i strat. W celu ustalenia wielkości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej korygujemy wynik finansowy o:
  1. Amortyzację – jej wielkość jest zawarta w rachunku wyników, jeśli jest on sporządzony w układzie porównawczym, bądź w danych uzupełniających,
  2. Zysk / straty z tytułu różnić kursowych – różnice kursowe powstają w wyniku bieżących wahań kursów kupna i sprzedaży waluty polskiej w stosunku do waluty obcej oraz różnic między kursem średnim walut obcych w stosunku do waluty polskiej,
  3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone – stanowią koszty lub przychody finansowe i ujęte są w rachunku wyników. Odsetki i dywidendy otrzymane pochodzą z działalności inwestycyjnej ponieważ dotyczą udzielonych innym podmiotom pożyczek długoterminowych oraz dywidend od akcji i udziałów. Natomiast odsetki, które dotyczą krótkoterminowych lokat, znajdują się w przepływach z działalności finansowej[4].
  4. Rezerwy na należności – powiększają pozostałe koszty operacyjne, a jeżeli dotyczą pożyczek lub odsetek – to koszty finansowe. W ten sposób zmniejszają one wielkość wyniku finansowego nie powodując zmniejszenia stanu środków pieniężnych. Jeśli następuje rozwiązanie rezerw na skutek wyegzekwowania należności wówczas stosowana kwota zasila pozostałe przychody operacyjne lub finansowe[5].
  5. Inne rezerwy – tworzy się na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych, a w szczególności z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków tworzącego się postępowania sądowego.
  6. Podatek dochodowy od zysku brutto – pozycja ta odzwierciedla podatek księgowy naliczony od zysku brutto, jednak nie zawsze jest on równy podatkowi zapłaconemu do urzędu  Skarbowego. Dla celów księgowych przyjmuje się podatek w kwocie naliczonej, a dla celów podatkowych – w kwocie rzeczywiście zrealizowanej.
  7. Podatek dochodowy zapłacony.
  8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej – tutaj ujmowane są straty i zyski na sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych.
  9. Zmiana stanu zapasów – różnica pomiędzy stanem końcowy i początkowym zapasów ujętych w bilansie.
  10. 10.  Zmiana stanu należności i roszczeń – tutaj ujmowane są należności z aktywów bilansu[6].

11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek oraz funduszy specjalnych) – dane do ustalenia tej pozycji pochodzą z bilansu. Są to zobowiązania dotyczące działalności operacyjnej. Pozycja ta nie obejmuje zobowiązań z tytułu[7]: podatku dochodowego, zakupu lub sprzedaży składników działalności inwestycyjnej, leasingu finansowego, dywidendy z zysku z lat ubiegłych.

12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – pozycja ta powstaje z różnić sald rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych

13. Zmiana stanu przychodów okresów – powstaje w wyniku salda bilansowego przychodów przyszłych okresów.

14. Pozostałe pozycje – ta pozycja obejmuje wszystkie te korekty wyniku finansowego, które nie zostały uwzględnione we wcześniejszej klasyfikacji np. umorzone udzielone pożyczki długoterminowe, umorzone zaciągnięte kredyty i pożyczki, niepieniężne straty i zyski losowe w składnikach działalności inwestycyjnej itp.

 

 1. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej – wielkość ta powstaje poprzez dodatnią bądź ujemną korektę wyniku finansowego[8].
  1. Działalność inwestycyjna dotyczy zakupu lub sprzedaży składników majątku trwałego czyli wpływów i wydatków[9]. Na tę część przepływów pieniężnych składa się:
   1. Nabycie / sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych następuje przy:

–         zakupie licencji, patentów, prawa wieczystego użytkowania gruntu,

–         nadwyżce pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ponad opłatę roczną,

–         wniesienie aportem wartości niematerialnych i prawnych,

–         opłatach sądowych i notarialnych,

–         kosztów organizacji poniesionych przy założeniu czy rozszerzeniu spółki akcyjnej koszty prac rozwojowych,

–         wartość firmy,

Zmniejszenie następuje przy umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych ich likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub przekazaniu w formie aportu. Część operacji związanych z wartościami niematerialno prawnymi nie ma charakteru przepływu gotówkowego[10].

 1. Nabycie / sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego. Wzrost wartości rzeczowych składników majątku następuje w wyniku zakupu, przyjęcia z inwestycji, przyjęcia w leasing, otrzymania w postaci aportu, darowizny, urzędowego przeszacowania wartości oraz w wyniku modernizacji. Zmniejszenie następuje w wyniku amortyzacji sprzedaży, likwidacji, przekazania w leasing bądź darowizny, przekazanie w formie aportu rzeczowego[11].
 2. i   IV. Nabycie i sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych – pozycje te powstają z salda środków pieniężnych, związanych z zakupem lub sprzedażą udziałów albo akcji. Obie pozycje występują, gdy lokaty kapitałowe wykazywane są metodą praw własności lub cen nabycia.

V.             Nabycie / sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) – pozycja ta powstaje z salda nabycia i sprzedaży akcji oraz udziałów w innych jednostkach niż zależne i stowarzyszone.

 1. Udzielone / zwrócone pożyczki – pozycja ta jest saldem udzielonych i zwróconych pożyczek długoterminowych.
 2. Otrzymane / zwrócone dywidendy – pozycja ta jest saldem otrzymanych i zwróconych dywidend.
 3. Otrzymane / zwrócone odsetki – pozycja ta jest saldem otrzymanych i zapłaconych odsetek od lokat powyżej 3 miesięcy. Odsetki od lokat krótszych niż 3 miesiące powstają w środkach pieniężnych działalności operacyjnej[12].
 4. Pozostałe pozycje – wykazuje się tu powstałe wpływy i wydatki dotyczące działalności inwestycyjnej, które nie zostały ujęte w poprzednich pozycjach np. różnice kursowe uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych[13].
 5. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej – wielkość ta powstaje poprzez dodatnią bądź ujemną korektę wyniku finansowego.
 6. Działalność finansowa wiąże się z operacjami, które prowadzą do zmian wielkości i struktury kapitałów zaangażowanych w podmiocie[14]. Przepływy z działalności finansowej obejmują:

I..              Zaciągnięcie / spłata długoterminowych kredytów bankowych – pozycja ta jest saldem zaciągniętych i spłaconych kredytów długoterminowych.

II.              Zaciągnięcie / spłata długoterminowych pożyczek, emisja / wykup obligacji lub innych papierów wartościowych – pozycja ta powstaje w wyniku różnicy między wpływami z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek, emisji obligacji lub sprzedaży innych papierów wartościowych, a wydatkami związanymi ze spłatą tych pożyczek, wykupem obligacji itp.

 1. Zaciągnięcie / spłata krótkoterminowych kredytów bankowych – pozycja ta jest saldem zaciągniętych i spłaconych kredytów krótkoterminowych.
 2. Zaciągnięcie / spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja / wykup obligacji lub innych papierów wartościowych – pozycja ta powstaje w wyniku różnicy między wpływami z tytułu zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych, emisji obligacji, a wydatkami związanymi ze spłatą tych zobowiązań.
 3. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli – w tej pozycji ujmowane są wydatki na rzecz właścicieli w postaci dywidend. Dywidenda jest wynikiem podziału zysku netto za rok ubiegły[15].
 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego – wielkość tej pozycji przepływów pieniężnych pokazuje raty kapitałowe bez odsetek płatne z tytułu umów dotyczących leasingu finansowego[16].
 5. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału 0 wysokość tej pozycji zależy od wartości nowej emisji akcji lub powstanie nowych udziałów, a także od wysokości dopłat akcjonariuszy do kapitału, które miały miejsce w poprzednim roku obrotowym.
 6. Zapłacone / zwrócone odsetki – pozycja ta jest korektą wcześniej ujętych odsetek w przepływach z działalności operacyjnej.
 7. Pozostałe pozycje – obejmują wszystkie te elementy, które nie zostały uwzględnione w poprzednich pozycjach np. różnice kursowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 8. Środki pieniężne netto z działalności finansowej – pozycja ta jest sumą wszystkich przepływów z działalności finansowej, zarówno dodatnich jak i ujemnych.
 9. Zmiana stanu środków pieniężnych netto – pozycja ta sumuje wszystkie przepływy netto tj. z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
 10. Środki pieniężne na początek roku obrotowego – ta wielkość jest przenoszona z bilansu otwarcia z pozycji aktywów „środki pieniężne”.
 11. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego – pozycja ta jest sumą środków pieniężnych na początek okresu i zmian stanu środków pieniężnych netto. Ponadto suma tych dwóch wielkości jest równa pozycji „środki pieniężne” w bilansie zamknięcia[17].

[1] Poradnik gazety prawnej nr 36/114, 1999, „Narzędzia oceny kondycji finansowej firmy” P. Lip str.12.

[2] M. Sierpińska, D. Wędzki, „Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie” PWN Warszawa 1998,  str.37.

[3] B. Piasecki, str.390.

[4] Nr 36/114 1999, str.13

[5] M. Sierpińska, Wędzki, str.42.

[6] Nr 36/114, str.13.

[7] B. Izydorczyk, „Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych” Rachunkowość 1995, Zeszyt specjalny – zamknięcie roku, str.17.

[8] Nr 36/114, str.13.

[9]

[10] Piasecki, str.390.

[11] Nr 36/114, str.14.

[12] M. Sierpińska, Wędzki, str.46.

[13] M. Sierpińska, Wędzki, str47.

[14] Piasecki, str.391.

[15] Nr 36/114, str.14.

[16] M. Sierpińska, Wędzki, str.50.

[17] P. Lip, „Narzędzia oceny….” Poradnik gazety prawnej Nr 36/114 1999, str.15.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: