//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Uproszczony schemat rachunku zysków i strat

Tabela 2. Uproszczony schemat rachunku zysków i strat.

 

               

 

WARIANT KALKULACYJNY (wersja jednostronna)
A.  PRZYCHODY ZE SPRZEDARZY TOWARÓW I                                                          PRODUKTÓW
B.  KOSZTY SPRZEDANYCH TOWARÓW I   PRODUKTÓW
C.  ZYSK / STRATA BRUTTO NA SPRZEDAŻY
D.  KOSZTY SPRZEDAŻY
E.  KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
F.  ZYSK / STRATA NA SPRZEDAŻY
G.  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
H.  POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

I.      ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI    OPERACYJNEJ

J.   PRZYCHODY FINANSOWE
K.    KOSZTY FINANSOWE
 1.   ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

M.    ZYSKI NADZWYCZAJNE
N.     STRATY NADZWYCZAJNE
O.     ZYSK / STRATA BRUTTO
P.     OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
R.     ZYSK / STRATA NETTO

Źródło: Opracowanie własne.

 

 

I. Wynik na działalności operacyjnej – wynik na sprzedaży skorygowany o różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi, a pozostałymi kosztami operacyjnymi[1].

Wynik na działalność operacyjną obejmuje:

 1. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów – pozycja ta obejmuje dwie grupy:
 • · przychody ze sprzedaży produktów obejmują kwoty należne od odbiorcy pomniejszone o rabaty, upusty oraz podatek VAT,
 • · przychody ze sprzedaży towarów i materiałów do tej grupy należą te rzeczy, które zostały nabyte celem dalszej odsprzedaży,
 1. Koszty sprzedanych towarów i produktów.

Koszty sprzedażnych towarów i materiałów obejmują ich wartość w cenie zakupu. Natomiast koszty sprzedanych produktów odzwierciedlają koszt wytworzenia sprzedanych produktów czyli koszt wytworzenia przypadający na jednostkę sprzedanego produktu obliczone w rachunku kalkulacyjnym.

 1. Zysk / Strata brutt na sprzedaży

Wynik brutto jest różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży towarów i produktów, a kosztami ze sprzedaży towarów i produktów.

 1. Koszty sprzedaży – zaliczane są do nich wszystkie koszty proste poniesione w danym okresie w związku ze sprzedażą produktów, towarów, materiałów.
 2. Koszty zarządu – obejmują wszystkie koszty administracyjno – gospodarcze poniesione w danym okresie przez przedsiębiorstwo np. płace dla zarządu.
 3. Zysk / Strata netto na sprzedaży.

Wynik netto na sprzedaży stanowi różnicę między wynikiem brutto na sprzedaży, a kosztami sprzedaży i zarządu[2].

 1. Pozostałe przychody operacyjne, nie są one bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, a zalicza się do nich[3]:
 • · przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych i inwestycji rozpoczętych,
 • · odpisy przedawnionych zobowiązań,
 • · otrzymane odszkodowanie, kary grzywny,
 • · otrzymane dotacje, subwencje.
 1. Pozostałe koszty operacyjne obejmują[4]:
 • · koszty poniesione przy sprzedaży i likwidacji środków trwałych oraz nieplanowe odpisy amortyzacyjne,
 • · odpisanie inwestycji, które nie dały efektu gospodarczego,
 • likwidację wartości niematerialnych i prawnych,
 • · odpisanie należności przedawnionych , umorzonych i nieściągalnych,
 • · utworzenie rezerw z wyjątkiem rezerw dotyczących operacji finansowych,
 • · zapłacone odszkodowanie, kary i grzywny,
 • · przekazanie darowizn,
 • · koszty postępowania spornego itp.
 1. Zysk / Strata na działalności operacyjnej.

Zysk na działalności operacyjnej powstaje w efekcie powiększenie wyniku netto na sprzedaży o pozostałe przychody operacyjne i zmniejszenia o pozostałe koszty operacyjne.

 

II. Wynik na operacjach finansowych to wynik na działalności operacyjnej powiększony (lub pomniejszony) o różnicę między przychodami a kosztami finansowymi[5].

 1. Do przychodów finansowych zalicza się:
 • · przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • · przychody z udziałów w spółkach, dywidendy, odsetki od udzielonych pożyczek, kredytów,
 • · dyskonto uzyskane przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
 • · dodatnie różnice kursowe powstałe przy rozliczeniu należności i zobowiązań w walutach obcych,
 • · rozwiązanie rezerw
 1. Do kosztów finansowych zalicza się[6]:
 • · wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych,
 • · odsetki od obligacji,
 • · odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek,
 • · dyskonto zapłacone przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
 • · ujemne różnice kursowe

III. Wynik na działalności gospodarczej skorygowany o saldo zysków i strat nadzwyczajnych stanowi wynik finansowy brutto[7].

M. Do zysków nadzwyczajnych zalicza się:

 • · odszkodowanie za skutki spowodowane zdarzeniami losowymi,
 • · przychody ze sprzedaży zorganizowanej części spółki,
 • · obniżenie zobowiązań wobec kontrahentów, w wyniku postępowań układowych, ugodowych i naprawczych po uprawomocnieniu się postanowień,
 • · równowartość nadających się do dalszego wykorzystania rzeczowych składników majątku objętych skutkami zdarzeń losowych,
 • · odzyskane wartości związane z zaniechaniem lub zawieszeniem przez podmiot określonego rodzaju działalności.

N. Do strat nadzwyczajnych zalicza się:

 • · wartość netto składników majątku, utraconych w wyniku zdarzeń losowych,
 • ·wartość netto składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które podlega sprzedaży,
 • koszty postępowania ugodowego, układowego lub naprawczego,
 • · wartość netto rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego, uznanych za zbędne w związku z zaniechaniem określonego rodzaju działalności, a także koszty ich likwidacji bądź sprzedaży.

O. Zysk / Strat brutto tworzona jest przez zwiększenie zysku na działalności

gospodarczej o zyski nadzwyczajne i zmniejszenie o straty nadzwyczajne.

P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Pozycja ta składa się z dwóch grup:

 • · podarek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
 • · pozostałe obowiązkowe obciążenia tj. wypłaty z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa lub Gminy.

 

 

R. Zysk / Strata netto.

Pozycja ta powstaje po skorygowaniu zysku brutto w obowiązkowe

obciążenia wyniku finansowego[8].


[1] Piasecki, str.387.

[2] P. Lip nr 36/114, str.10.

[3] T. Żyznowski, „Zmiany w rachunkowości jednostek gospodarczych od stycznia 1995 „rach”, zeszyt specjalny, str.65-73.

[4] Poradnik nr 36/114, str.10-11.

[5] Piasecki, str.387.

[6] m. Sierpińska, Jachna, str.66-67.

[7] M. Sierpińska, D. Wędzki, „Zarządzanie …”, PWN, Warszawa 1998, str.31.

[8] P. Lip, „Poradnik …”, nr 36/114, str.11.

Reklamy

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: