//
archives

Archive for

Ustalenie wielkości wyniku finansowego brutto i podstawy opodatkowania

Wynik finansowy brutto jest sumą wszystkich efektów działalności jednostki gospodarczej, jest to zatem wynik brutto z działalności gospodarczej powiększony (m) o wynik zysków i strat nadzwyczajnych.[1] Wynik finansowy brutto doprowadzają do wyniku finansowego netto obowiązkowe obciążeni wyniku finansowego, n które składają się: podatek dochodowym podatek od wzrostu wynagrodzeń, podatek akcyzowy, obowiązkowa dywidenda do funduszu założycielskiego … Czytaj dalej

Informacja dodatkowa

Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Informacja dodatkowa jest obligatoryjnym składnikiem jednostek innych niż bank i ubezpieczyciele. Obejmuje ona dane wykazywane dotychczas jako uzupełniające oraz wiele innych informacji niezbędnych do jasnego przedstawienia sytuacji jednostki. Informacja dodatkowa powinna zawierać dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu, przychodach i kosztach oraz stratach i zyskach nadzwyczajnych, a … Czytaj dalej

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

W Polsce zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych należy sporządzać metodą pośrednią. Przepływy środków pieniężnych są pogrupowane w jednorodne strumienie pieniężne w celu uzyskania jak największej ilości informacji[1]. Sprawozdanie składa się z sześciu części przedstawionych w tabeli 3.   Tabela 3. Grupy sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.   A Przepływ środków … Czytaj dalej

Uproszczony schemat rachunku zysków i strat

Tabela 2. Uproszczony schemat rachunku zysków i strat.                     WARIANT KALKULACYJNY (wersja jednostronna) A.  PRZYCHODY ZE SPRZEDARZY TOWARÓW I                                                          PRODUKTÓW B.  KOSZTY SPRZEDANYCH TOWARÓW I   PRODUKTÓW C.  ZYSK / STRATA BRUTTO NA SPRZEDAŻY D.  KOSZTY SPRZEDAŻY E.  KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU F.  ZYSK / STRATA NA SPRZEDAŻY G.  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE H.  POZOSTAŁE … Czytaj dalej

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest, obok bilansu i danych uzupełniających, częścią sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy. Rachunek zysków i strat określany także rachunkiem wyników – jest sporządzany we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na formę organizacyjno – prawną[1]. Ujmuje się w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia Wyniku finansowego … Czytaj dalej

Przedmiot i zakres analizy finansowej

Przedmiot i zakres analizy finansowej w gospodarce rynkowej nie mają jednolitego charakteru. Jest to uzależnione od podmiotu sporządzającego analizę, celu badań, statusu prawnego firmy oraz od obowiązujących zasad prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwestycji i sporządzania sprawozdań finansowych. Wyróżnia się w związku z tym analizę finansową wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwszy rodzaj analizy jest przeprowadzany przez kierownictwo firmy … Czytaj dalej

Kapitały własne

Kapitały własne stanowią równowartość tych składników majątku w stosunku do których jednostce gospodarczej przysługuje prawo własności. Kapitały własne mogą pochodzić z wkładów właścicieli, wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy w formie pieniężnej lub rzeczowej jako aporty oraz wygospodarowane przez jednostkę części zysku. Kapitały własne w sektorze prywatnym nazywa się kapitałami, natomiast w sektorze państwowym funduszami[1]. W ramach … Czytaj dalej