//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Sprawozdanie cash flow

Zgodnie z ustawą o rachunkowości większe, corocznie badane, jednostki mają obowiązek sporządzania oprócz bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej także i sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zwane w skrócie „sprawozdaniem z przepływów”[1]. Są to jednostki, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch spośród trzech następujących wielkości [2]:

–         średniorocznego zatrudnienia – 50 osób,

–         sumę aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 1 mln EURO,

–         przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy – równowartość w walucie polskiej 3 mln EURO.

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych ujmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych jednostki, z wyłączeniem operacji związanych z zakresem lub sprzedażą środków pieniężnych. Przepływy środków pieniężnych powinny być wykazywane odrębnie dla działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Pozwala to na oceną  zdolności  poszczególnych rodzajów działalności do generowania nadwyżki środków pieniężnych oraz ich wpływ na rezultat przepływów środków pieniężnych w danym okresie.

Poniżej prezentuję skrócony wzór sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

Celem sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jest bowiem ukazanie mechanizmów wywołujących zmiany w zasobach środków pieniężnych firmy. Na tej podstawie można oszacować strumienie pieniężne wpływające i wypływające z firmy oraz badać zmiany sytuacji finansowej firmy w związku z jej zdolnością do generowania gotówki. Sprawozdanie sporządzone jest z zachowaniem zasady kasowej, a więc uwzględnia się nim wyłącznie zrealizowane wpływy i wydatki. Dlatego podstawą opracowania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych nie może być wyłącznie bilans , rachunek zysków i strat sporządzony według zasady memoriałowej[3].

Rachunkowość wyodrębnia dwie metody sporządzania sprawozdań z przepływów środków pieniężnych:

–         metoda bezpośrednia (brutto),

–         metoda pośrednia (mieszana).

Metoda bezpośrednia polega na wykazywaniu dla działalności operacyjnej podstawowych grup wpływów i wydatków (np. wpływy od odbiorców za sprzedane produkty i towary, wydatki na dostawy, ubezpieczenia i inne świadczenia).

Przy metodzie pośredniej za punkt wyjścia przyjmuje się wynik finansowy, a więc wielkość ustaloną według zasady memoriałowej, a następnie koryguje wynik w pozycji, które[4]:

–      są kosztami, lecz nie powodują wydatków środków pieniężnych (amortyzacja, rezerwy),

–      są przychodami, nie powodującymi wpływu środków pieniężnych (niezrealizowane dodatnie różnice kursowe),

–      kształtują wynik finansowy, ale nie dotyczą działalności operacyjnej.


[1] T. Waśniewsii, W. Skoczylas, „Jak korzystać ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych” Rachunkowość nr 12/1999, str.703.

[2] Piasecki, str.389.

[3] Kizirkiewicz, str.324-326.

[4] W. Gos, „Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą bezpośrednią” Rachunkowość nr 9/2000, str.531.

Reklamy

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: