//
archives

Archive for

Sprawozdanie cash flow

Zgodnie z ustawą o rachunkowości większe, corocznie badane, jednostki mają obowiązek sporządzania oprócz bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej także i sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zwane w skrócie „sprawozdaniem z przepływów”[1]. Są to jednostki, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch spośród trzech następujących wielkości [2]: –         średniorocznego zatrudnienia … Czytaj dalej

Cel sprawozdań finansowych

Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa, jego dokonaniach i zmianach w pozycji finansowej, które przydatne dla odbiorców w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Według Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się: –         z bilansu, –         z rachunku zysków i strat, –         z informacji dodatkowej, –         z sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Sprawozdanie finansowe … Czytaj dalej