//
archives

Archive for

Czynniki biorące udział w tworzeniu wyniku finansowego

Na wynik finansowy może oddziaływać różny układ czynników biorących udział w jego tworzeniu. Szczegółowa analiza poszczególnych czynników umożliwia określenie, w jakim stopniu każdy z nich wpłynął na powstanie ostatecznej wielkości wyniku finansowego i czy jest ona prawidłowa z punktu widzenia ekonomicznej efektywności środków zaangażowanych w procesie produkcji. Z ważnej roli jaką spełnia wynik finansowy w … Czytaj dalej

Prawidłowość merytoryczna i formalno-rachunkowa

Każde sprawozdanie finansowe odpowiadać powinno wymaganiom prawidłowości merytorycznej i formalno rachunkowej. Prawidłowość merytoryczna sprawozdawczości polega na zgodności jej danych ze stanem faktycznym. Prawidłowość formalno rachunkowa polega natomiast na zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodności pod względem arytmetycznym. Sprawozdania powinny być kompletne, odpowiednio uzgodnione i podpisane przez upoważnione do tego osoby. Rachunkowość powinna więc dać rzetelny … Czytaj dalej

Analiza finansowa ocenia finansową stronę działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa ocenia finansową stronę działalności przedsiębiorstwa w stosunku do założeń planowych oraz w stosunku do wcześniejszych okresów i wielkości osiągniętych przez inne firmy. Wytyczy ona również kierunki dalszych badań dotyczących czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Aby dokonać dokładnej analizy finansowej należy właściwie ustalić czynniki wpływające na kondycję finansową firmy oraz dokładnie określić kierunki ich … Czytaj dalej

Analiza wyniku finansowego

Prace magisterskie, licencjackiej, które prezentujemy często posiadają analizę wyniku finansowego. Analiza wyniku finansowego ma szczególnie duże znaczenie dla: zestawienia i analizy źródeł zysków i strat, szczegółowej oceny przepływów środków pieniężnych, ustalenia rzeczywistej pozycji dochodowej przedsiębiorstwa, prognozowania wyniku finansowego, a zwłaszcza wnioskowania o przyszłej pozycji dochodowej, lepszego rozpoznania zagrożeń. Ewidencyjnie wyniki ustala się raz w roku … Czytaj dalej

Kategorie wyniku finansowego

Wyróżnia się następujące kategorie wyniku finansowego: Wynik brutto na sprzedaży, który w przypadku produktów i usług jest różnicą między przychodami z ich sprzedaży, a kosztami ich wytwarzania. W przypadku towarów jest równy różnicy między przychodami ze sprzedaży towarów a wartością sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia). Wynik na sprzedaży produktów, usług i towarów, który można … Czytaj dalej