//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wśród zagadnień analizy finansowej szczególne znaczenie ma analiza zmian w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jej podstawą są sprawozdania z przepływów pieniężnych, które obrazują wpływy i wydatki środków pieniężnych w toku działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Sporządza się je na podstawie bilansu i rachunku wyników oraz informacji uzupełniających do tych dwóch sprawozdań.

Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykorzystywane łącznie z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi dostarczają informacji, umożliwiającej użytkownikom ocenę zmian w „aktywach netto” przedsiębiorstwa, struktury jego zasobów finansowych (w tym płynności i wypłacalności) oraz zdolności wywierania wpływu na wysokość i rozkład w czasie przepływów pieniężnych, by dostosować je do zmieniających się sytuacji i okoliczności. Informacja o przepływach środków pieniężnych jest potrzebna, by ocenić zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych i umożliwić użytkownikom wypracowanie metod dokonywania szacunków oraz porównywanie aktualnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych różnych przedsiębiorstw. Informacja ta zwiększa porównywalność sprawozdań z działalności operacyjnej różnych przedsiębiorstw, gdyż eliminuje z użycia odmienne formy księgowania tych samych trakcji i zdarzeń._

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych obejmuje przepływy środków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w danym okresie obrachunkowym. Klasyfikacja wg rodzajów działalności dostarcza informacji, umożliwiającej użytkownikom ocenę wpływu tej działalności na sytuację finansową i ocenę relacji między poszczególnymi rodzajami działalności.

W opracowaniu sprawozdania posługujemy się dwoma różnymi metodami: pośrednią, mającą zastosowanie do działalności operacyjnej oraz bezpośrednią dotyczącą działalności inwestycyjnej oraz finansowej.

Zgodnie z metodą pośrednią przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ustala się korygując zysk lub stratę netto o;

– zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań dotyczących działalności operacyjnej,

– pozycje nie pieniężne, które nie powodowały przepływu pieniądza w danym okresie sprawozdawczym, np.: amortyzacja, zmiana stanu rezerw, nie zrealizowana nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi wyprowadzona na koniec roku,

– pozostałe pozycje mające charakter przepływów pieniężnych w działalności inwestycyjnej oraz finansowej.

Działalność operacyjna (produkcyjna, usługowa, handlowa), stanowiąca podstawowy rodzaj działalności statutowej jednostki, jest głównym źródłem dopływu środków pieniężnych, na których poziom oddziałuje zwłaszcza wynik finansowy netto.

Przepływy pieniężne w ramach działalności operacyjnej są rezultatem operacji gospodarczych rzutujących na powstawanie zysku lub strat. Dla przykładu można wymienić:

– wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży wyrobów, robót, usług i towarów, a także tytułu najmu i dzierżawy,

– wydatki na wynagrodzenia,

– płatności za towary, materiały, energię i usługi,

– wydatki związane z opłaceniem podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.,

– wpływy odsetek za zwłokę w spłacie należności, wydatki na odsetki karne oraz odsetki zwłoki dotyczące nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, urzędów skarbowych itp._

Do działalności inwestycyjnej zalicza się przede wszystkim:

– wydatki i wpływy związane z nabyciem i sprzedażą wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych i finansowych składników majątku trwałego,

– otrzymane dywidendy,

– udzielone pożyczki oraz zrealizowane odsetki od nich,

– otrzymane odsetki od lokat pieniężnych na rachunkach bankowych w okresie dłuższym niż 3 miesiące.

W działalności inwestycyjnej ujmuje się również zakup i sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu.

Działalność finansowa obejmuje głównie pozyskiwanie i spłatę kredytów oraz pożyczek, w tym również krótkoterminowych, emisję i wykup własnych akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, wpływy wynikające ze zwiększenia kapitału udziałowego i z dopłat do kapitału, wypłaty dywidend, spłaty zobowiązań z umów leasingu kapitałowego oraz zapłacone odsetki.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: