//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Rachunek zysków i strat

Rachunek wyników jest, obok bilansu, jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych sporządzanych przez wszystkie przedsiębiorstwa. Jest on najbardziej syntetycznym miernikiem rentowności działalności podmiotu gospodarczego. Czyli jest on rezultatem algebraicznych porównań zrealizowanych przez podmiot przychodów z kosztami ich uzyskania oraz ze zmniejszeniami przychodów o innym charakterze.

Klasyfikacja operacji wyników w powyższe grupy pozwala określić rozmiary wypływu jednorodnych wynikowych zdarzeń gospodarczych na ostateczna wartość wyniku finansowego.

Przychody i koszty zostały podzielone na trzy grupy wywołane:

1) statutową (zasadniczą) działalnością gospodarcza podmiotu (tworzą one segment operacyjny zasadniczy),

2) działalnością towarzyszące działalności statutowej (tworzą one segment operacyjny pomocniczy),

3) działaniami związanymi z pozyskiwaniem kapitału i jego obsługą, z obrotem papierami wartościowymi i z utrzymaniem innych finansowych składników majątkowych (tworzą one segment finansowy).

Statutową działalność podmiotu określa ta działalność, do prowadzenia której podmiot został powołany. Może więc być to produkcja i sprzedaż wyrobów, handel towarami, świadczenie usług o charakterze wyspecyfikowanym w akcie założycielskim przedsiębiorstwa bądź kombinacja tych działalności.

Wyrazem wynikowym tej działalności będą przychody ze sprzedaży wyrobów, usług i towarów oraz koszty związane z uzyskaniem tych przychodów, tak zwany koszt własny przychodów. Przychody są iloczynem ilości sprzedanych produktów i jednostkowych cen zbytu, skorygowanych o należne dopłaty oraz udzielone rabaty, bonifikaty i inne upusty.

Koszty odpowiadające tym przychodom stanowią wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o przypadające od sprzedaży podatki obciążające sprzedawcę oraz o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów i towarów.

Operacje wynikowe towarzyszące działalności statutowej określone są konwencjonalnie jako działalność pozostała i obejmują wszystkie te przychody i koszty (zwane odpowiednio pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi), które pojawiają się nijako przy okazji prowadzenia działalności statutowej i nie mają oni charakteru nadzwyczajnego ani nie wiążą się ze strefą pozyskiwania kapitałów i ich obsługi oraz nie wynikają z operacji finansowych.

Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży materiałów, sprzedaży i likwidacji środków trwałych, wyposażenia itp. Likwidację i przekazywanie obiektów rzeczowego majątku trwałego w procesie sporządzania rachunku wyników traktuje się na równi ze sprzedażą tych środków. Przychodom tym odpowiadają pozostałe koszty uzyskania przychodów, w tym także wartość w cenach nabycia sprzedanych materiałów, wartość początkowa sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia pomniejszona o ich umorzenie, koszt nabycia sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie lub odpisanych inwestycji rozpoczętych itp.

Trzecią grupę przychodów stanowią przychody z operacji finansowych, takich jak:

– przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,

– przychody z udziałów w spółkach, dywidendy i odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek,

– dyskonto uzyskane przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,

– dodatnie różnice kursowe.

Przychody te, pomniejszone o kwoty operacji finansowych, stanowią wynik na działalności finansowej.

Do kosztów operacji finansowych zalicza się:

– wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych,

– odsetki od obligacji,

– odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek,

– dyskonto zapłacone przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,

– ujemne różnice kursowe.

Straty i zyski nadzwyczajne jako pieniężne skutki zdarzeń losowych, po uwzględnieniu kosztów usuwania szkód oraz przyznanych odszkodowań i wynikające z działalności podmiotu gospodarczego koszty, szkody, niedobory, które nie mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności należą do nich koszty nie podjętej lub zaniechanej produkcji, remontów, inwestycji, niezawinione niedobory i szkody oraz nadwyżki środków pieniężnych, rzeczowych składników majątku, przedawnione odpisane lub umorzone roszczenia i należności, wszelkie grzywny, kary i odszkodowania oraz rezerwy i takie zmiany aktywów lub pasywów, które są wywołane zdarzeniami odbiegającymi od normalnej działalności podmiotu gospodarczego.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego wynikają z podatku dochodowego, podatku od wzrostu wynagrodzeń i innych obciążeń zysku, np. dywidendy od funduszu założycielskiego.

Pierwsze dwie grupy przychodów i kosztów łącznie określają operacyjny wynik działalności. Trzecia grupa – finansowa – określa wynik na operacjach finansowych. Wszystkie te trzy grupy razem stanowią wynik brutto na działalności gospodarczej, których po uwzględnieniu wyniku na operacjach nadzwyczajnych określa wynik brutto. Ostatecznie wynik brutto pomniejszą obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego stanowiące ostatni segment w rachunku wyników dając w ten sposób finalną wartość wyniku finansowego netto.

Reklamy

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: