//
archives

Archive for

Aktywa i pasywa

Podstawowe grupy majątku i źródeł ich finansowania w przedsiębiorstwie AKTYWA PASYWA A.      Majątek   trwały  I. Wartości niematerialne i prawne  II. Rzeczowy majątek trwały  III. Finansowy majątek trwały IV. Należności długoterminowe   Majątek   obrotowy I. Zapasy II. Należności i roszczenia III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu IV. Środki pieniężne   C. Rozliczenia międzyokresowe … Czytaj dalej