//
archives

Archive for

Układ i treść bilansu

Bilans jest to swego rodzaju podsumowanie, poprzez dokonanie szeregu obliczeń, wyników określonej działalności w danym okresie czasu. Jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, czyli odpowiednio – wielkości (stanu) majątku z jednej strony, a z drugiej źródeł finansowania tegoż majątku (jego pokrycia, pochodzenia).  Rysunek. Uproszczony schemat bilansu   AKTYWA   PASYWA MAJĄTK   TRWAŁY KAPITAŁY … Czytaj dalej