//
archives

Archive for

Wskaźniki rynku kapitałowego

Wskaźniki rynku kapitałowego są wykorzystywane dla oceny opłacalności inwestowania kapitałów w akcje danej spółki akcyjnej w porównaniu z akcjami innych spółek lub konfrontacji z innymi możliwościami lokat np.: obligacje, depozyty bankowe. Do podstawowych wskaźników stosowanych na rynkach kapitałowych do oceny spółki, której akcje znajdują się w obrocie giełdowym, można zaliczyć: – wskaźnik zysku przypadającego na … Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe jako przedmiot analizy

Sprawozdanie jest to ustne lub pisemne przedstawianie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy, opis wypadków jakie miały miejsce w określonym czasie, tym, którego sprawozdanie dotyczy. Podobnie również przez sprawozdanie finansowe należy rozumieć owo raportowanie (czyli zdawanie sprawy z) określonych aspektów działalności gospodarczej danego podmiotu, przy zastosowaniu konwencjonalnej formuły opisu i prezentacji danych czerpanych z ewidencji … Czytaj dalej