//
archives

Archive for

Wskaźnik zyskowności

Wskaźniki zyskowności, określane też wskaźnikami rentowności lub stopami zyskowności, są podstawowymi miernikami informacji o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału. Mierzą one efektywność działalności firmy przez odniesienie osiągniętego zysku do sprzedaży, majątku firmy lub kapitału własnego. Wskaźniki te mogą być również wykorzystywane w analizie prospektywnej, w której prezentuje się przyszłą sytuację majątkowo-finansową firmy. Rentowność przedsiębiorstwa … Czytaj dalej

Sprawozdawczość finansowa

Podstawowym źródłem danych do analizy finansowej przedsiębiorstw jest sprawozdawczość finansowa. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmuje ona: –         bilans, –         rachunek zysków i strat, –         informację dodatkową, –         sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w większych jednostkach gospodarczych, –         sprawozdanie z działalności jednostki gospodarczej. Bilans i rachunek zysków i strat stanowią podstawę do statycznej i dynamicznej … Czytaj dalej