//
archives

Archive for

Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik szybkiej płynności wyraża zdolność, możliwość spłaty zobowiązań bieżących przedsiębiorstwa za pomocą łatwo dających się upłynnić składników majątku obrotowego, czyli pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności (od strony praktycznej jest to gotówka). Z całości majątku obrotowego wyłącza się zapasy i rozliczenia międzyokresowe jako składniki najmniej płynne. Przedmiotem oceny pozostają: środki pieniężne, … Czytaj dalej

Wstępna analiza rachunku

Wstępna analiza rachunku wyników obejmuje: I. ustalenie i ocenę zmian w wielkościach strumieni pieniężnych reprezentujących przychody ze sprzedaży, koszty, wynik finansowy i inne wielkości ekonomiczne w kolejnych latach badanego okresu, II. badanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi w rachunku wyników. Zmiany podstawowych wielkości ekonomicznych, zawartych w rachunku wyników, mogą być przedstawione w kwotach absolutnych … Czytaj dalej