//
home

Latest Post

System ewidencji i rozliczania kosztów infrastruktury transportu kolejowego stosowany w Polsce

W przedsiębiorstwie PKP funkcjonuje system informatyczny finansowo – księgowy „FK”, spełniający wymogi Ustawy o rachunkowości oraz dający podstawę do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości finansowej. W ramach tego systemu funkcjonuje autonomiczny system FK „KOSZTY”, który pozwala na ewidencjonowanie poniesionych kosztów i emitowanie sprawozdań w dowolnych przekrojach i przedziałach czasowych. W systemie tym ewidencjonuje się wszystkie koszty ponoszone … Czytaj dalej

  • Każde sprawozdanie finansowe odpowiadać powinno wymaganiom prawidłowości merytorycznej i formalno rachunkowej. Prawidłowość merytoryczna sprawozdawczości polega na zgodności jej danych ze stanem faktycznym. Prawidłowość formalno rachunkowa polega natomiast na zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodności pod względem arytmetycznym. Sprawozdania powinny być kompletne, odpowiednio uzgodnione i podpisane przez upoważnione do tego osoby. Rachunkowość powinna więc dać rzetelny i jasny obraz stanu i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zapewnić bieżącą rejestrację operacji gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny.
  • Analiza finansowa ocenia finansową stronę działalności przedsiębiorstwa w stosunku do założeń planowych oraz w stosunku do wcześniejszych okresów i wielkości osiągniętych przez inne firmy. Wytyczy ona również kierunki dalszych badań dotyczących czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Aby dokonać dokładnej analizy finansowej należy właściwie ustalić czynniki wpływające na kondycję finansową firmy oraz dokładnie określić kierunki ich oddziaływania. Ważną rolę pełni tutaj analiza techniczno-ekonomiczna, a jej szczegółowość zależy od praktycznych potrzeb analizy finansowej.
  • Prace magisterskie, licencjackiej, które prezentujemy często posiadają analizę wyniku finansowego. Analiza wyniku finansowego ma szczególnie duże znaczenie dla: zestawienia i analizy źródeł zysków i strat, szczegółowej oceny przepływów środków pieniężnych, ustalenia rzeczywistej pozycji dochodowej przedsiębiorstwa, prognozowania wyniku finansowego, a zwłaszcza wnioskowania o przyszłej pozycji dochodowej, lepszego rozpoznania zagrożeń. Ewidencyjnie wyniki ustala się raz w roku jako wielkość informującą o efekcie gospodarowania w ciągu minionego roku obrotowego. Sprowadza się to do zestawu standardowych księgowań – przeniesienia sald kont, na których bieżącej ewidencji podlegały strumienie wielkości wyznaczających wynik finansowy. [ T. Wiśniewski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s.134-135.]